Dyngby Str. Vandværk

Grindsnabevej 13, 8300 Odder (Jupiter ID 79184)

Vurdering af tilstand

Baseret på tilsyn den 14. november 2013

Boringer God
Kildepladsen God
Bygninger God
Tekniske installationer God
Hygiejne God
Ledningsnet God
Råvandskvalitet God
Rentvandskvalitet God

Forsyningssikkerhed

God

Indvinding


Indvindingstilladelsen er på 69.000 m³/år og udløber 23. september 2024. Vandværket forsyner fortrinsvis sommerhuse.

Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr. 99.413 og 99.563. Boring DGU nr. 99.413 er filtersat 39-45 m u.t., mens boring DGU nr. 99.563 er filtersat 38-50 m u.t. Boringerne er beliggende på vandværkets grund omgivet af landbrugsarealer. Begge boringer er etableret med aflåste råvandsstationer. Råvandsstationer er ved tilsynet fundet tætte og i god stand. På begge boringer er etableret pejlemulighed, prøvetagningshane samt vandtæt aflukning af borerør.

Kildepladsen og råvandsstationer er renholdt og ryddeligt. 10 m fredningsbælte er udlagt og 25 m beskyttelseszone er etableret.

Beskrivelse af vandværket


Vandværket er oprindeligt opført i 1958 og renoveret i 1994. Der er opført nyt vandværk i 2009 og i den forbindelse er rentvandsbeholderen renoveret.

Råvandet iltes ved luftindblæsning med kompressor og efterfølgende filtrering i 2 proceslinier med hver 2 lukkede trykfiltre (for- og efterfilter). Vandet ledes efterfølgende til en rentvandsbeholder og udpumpes til forbrugere med frekvensstyrede pumper. Rentvandsbeholder er beliggende under vandværksbygning og ventilationsåbningen er beskyttet.

Filtre skylles automatisk efter 250 m³. Via slambeholder afledes skyllevandet til havet. Slam fjernes en gang årligt.

Bygninger og tekniske installationer er fundet i god vedligeholdelsestilstand ved tilsynet. Der er renholdt og ryddeligt og vandværksbygning er aflåst.

Vandværket har forbindelsesledning til Odder Vandværk og Boulstrup Vandværk.

Kapaciteten er opgjort ved beregning af evnefaktoren for døgn og time. Evnefaktoren er beregnet til 1,3 m³/døgn og kapaciteten af vandværket vurderes at være mindre god.

Ledningsnet


Ældste del af ledningsnettet er etableret midt i 1960'erne og løbende udbygget og renoveret. Ledningsmateriale er PVC. Ledningsplan findes på papir. Ledningstabet er opgjort til 1-2 %. Ledningsnettet vurderes at være i god stand.

Vandkvalitet


Kvaliteten af råvandet er god i begge boringer. Råvandet i boring 99.413 og 99.563 er af vandtype D. Der er ikke påvist nitrat. Der er målt lavt indhold af sulfat på 20-25 mg/l. Der er ikke målt miljøfremmede stoffer i råvandet. Ammonium, jern og mangan kræver vandbehandling.

Rentvandskvaliteten er god. I rentvandet er der påvist indhold af nitrit over grænseværdien flere gange indenfor de senere år, op til en faktor 4. Der er påvist en enkelt overskridelse af ammonium og mangan samt kim 22º C i 2010. Overskridelser er relateret til indkøring af nye filtre. De seneste prøver ligger under grænseværdi.

Forsyningssikkerhed


Forsyningssikkerheden vurderes som god. Vandværket har 2 boringer med god råvandskemi. Hver boring har tilstrækkelig kapacitet til den nuværende forsyning.

Råvandsstationer og vandværket er aflåst, dog ikke med alarm. Vandværket har 2 proceslinier og rentvandsbeholder. Kapaciteten af vandværket er tilfredsstillende. Vandværket har forbindelsesledning til Odder Vandværk og Boulstrup Vandværk. Vandværket har beredskabsplan.

I forsyningsområdet findes få mindre enkeltanlæg og ingen ikke-almene vandværker, som kan tilsluttes vandværket i planperioden. Der forventes ingen by- eller erhvervsudvikling i forsyningsområdet. Vandbehovet i planperioden forventes at være uændret.

Fremtidig forsyning

  • Sammenlægning med Boulstrup Vandværk
  • Etablering af en ny boring incl. opkøb af jord

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.