BNBO

Grundvandsbeskyttelsen i Danmark varetages dels via de lovgivne beskyttelseszoner omkring indvindingsboringer og dels gennem den generelle miljøregulering f.eks. i form af nationale vandmiljø- og pesticidhandlingsplaner. Derudover sker der en konkret målrettet beskyttelse af grundvandet inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande til almene vandværker. Kommunerne udarbejder handlingsplaner for de indvindingsoplande, som i den statslige kortlægning er udpeget som følsomme.

Med baggrund i de lokale boringsnære forhold kan der imidlertid være behov for en yderligere beskyttelse af udvalgte drikkevandsboringer. I en sådan situation giver Miljøbeskyttelseslovens § 24 mulighed for at etablere et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Indenfor BNBO kan der gives påbud med henblik på at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg.

Formålet med at etablere BNBO er at

  • forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand i boringens nærområde og derved beskytte drikkevandet,
  • sikre responstid og evt. arealer til at foretage oprydning og afværgeforanstaltninger,
  • evt. give mulighed for at forbedre overvågning af udviklingen i grundvandskvaliteten.

BNBO beregnes som et påvirkningsområde omkring én eller flere drikkevandsboringer. Størrelse og form af BNBO afhænger af de hydrogeologiske forhold lige omkring boringen, af indvindingens størrelse samt af kontrolfrekvensen på vandværket.

I 2013 – 2014 har Odder Kommune beregnet og optegnet boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for udvalgte kildepladser i kommunen. Der er foretaget en risikovurdering af disse kildepladser og der er udarbejdet en handleplan.

Ved iværksættelsen af BNBO med tilhørende handleplan vil BNBO træde i stedet for beskyttelseszonen på 25 m omkring indvindingsboringen.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.