Formål med planen

Formålet med vandforsyningsplanen i Odder Kommune er at sikre at kommunens borgere og erhvervsliv fortsat er sikret en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning, baseret på rent grundvand.

Det er desuden et mål at vandforsyningsstrukturen tilgodeser en høj forsyningssikkerhed til en rimelig pris, uanset om forbrugeren er bosat på landet eller i byen.

Vandforsyningsplanen skal endvidere sikre, at indvindingen af grundvand planlægges således, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante- og dyrelivet er afhængig af grundvand. Dette gøres bl.a. ved at beskrive, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte vandforsyningsanlæg skal have.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.