Takstblade

Retningslinjer

Alle almene vandværker skal årligt indsende takstblade til godkendelse ved Odder Kommune.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen skal godkende vandværkernes takster en gang årlig, jf. Vandforsyningsloven og Vejledning om godkendelse af vandværkstakster.

Kommunalbestyrelsen godkender vandværkets takster (anlægsbidrag og driftsbidrag) for at vurdere, om vandværkerne har de fornødne indtægter til at kunne sikre en fortsat drift og dermed sikre drikkevand til borgere og erhversliv. Kommunalbestyrelsen skal her sikre, at der er et fornuftigt forhold mellem faste og variable takster.

Vandværkets økonomi skal hvile i sig selv, det vil sige, at der ikke må oparbejdes hverken formue eller gæld på langt sigt. Vandværkets udgifter skal således stå i et rimeligt forhold til udgifterne til anlæg og drift.

Takstbladene for de almene vandværker udarbejdes på et ensartet grundlag under hensyntagen til vandværkernes forskellige forudsætninger, således at vandværkerne gennem budgetlægning til enhver tid er økonomisk robuste.

For at sikre, at der er en sammenhæng mellem vandværkets takster, vandværkets værdi, egenkapital og investeringer i forhold til budgettet, skal vandværket i forbindelse med godkendelse af takster indsende følgende:

  • Årsregnskab
  • Budget

Takstbladet skal være i overensstemmelse med det godkendte regulativ. For at sikre ensartede regnskaber og takstblade anbefales, at takstbladet udarbejdes efter vejledning fra Danske Vandværker.

Vandværker, som leverer mere end 200.000 m³ er omfattet af vandsektorloven, i Odder Kommune drejer det sig om Odder Vandværk. Vandværker, som er omfattet af vandsektorloven skal overholde forsyningssekretariatets fastsatte prisloft. Takstblade skal fortsat godkendes af Odder Kommune.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.