Trafikplan for Nørregade området 

I planen for trafikken i Nørregade området i Odder, som Byrådet godkendte den 18. november 2013, blev der benyttet en opdeling af trafikvejene i henholdsvis primære trafikveje og sekundære trafikveje således:

Primære trafikveje er de overordnede veje i kommunen. Disse veje bærer de største trafikstrømme med regional og tung trafik, herunder regionale busser og gennemkørende lastbiler.

Sekundære trafikveje bærer mindre trafikmængder, der ikke er gennemkørende, men som kan omfatte bustrafik og lastbiltrafik f.eks. til lokal varelevering.

Planens øvrige, mindre betydende vejnet betegnes lokalveje, som kan opdeles i primære og sekundære lokalveje.

En del af lokalvejene kan indgå i trafikdæmpede områder, f.eks. hastighedszoner, hvor biltrafikken afvikles med særlig lav hastighed af hensyn til de lette trafikanter og boligerne langs vejen.

Status og proces

Vejklasseplan 2014 er vedtaget af Udvalget for Miljø og Teknik den 28. oktober 2014.