Kysing Næs Vandværk

Karen Mariesvej 2, 8300 Odder (Jupiter ID 79212)

Vurdering af tilstand

Ledningsnet God

Kysing Næs Fællesvandværk er et distributionsanlæg, og der foretages ingen indvinding eller vandbehandling. Rentvand leveres af AAV ind på Kysing Næs Fællesvandværks ledningsnet.

Ledningsnet

Ledningsnettet er etableret fra omkring 1973 og fremefter, og den gennemsnitlige alder er ca. 32 år. Ledningsnettet består af PVC samt PE ved de nyeste strækninger. Ledningsplan findes på papir. Ledningstabet er normalt 2-7 %, enkelte år højere op til 10 %. Kysing Næs Fællesvandværk har i 2013 opsat flowmålere, så bl.a. forbruget om natten kan registreres og dermed ledningstab. Ledningsnettet vurderes at være i god stand.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.