Vandværket Skovkilde

Smedegade 60, 8300 Odder (Jupiter ID 79193)

Vurdering af tilstand

Baseret på tilsyn 19. juni 2014

Boringer God
Kildepladse Acceptabel
Bygninger God
Tekniske installationer God
Hygiejne God
Ledningsnet God
Råvandskvalitet God
Rentvandskvalitet God
Forsyningssikkerhed God

Indvinding

Indvindingstilladelsen er på 92.000 m³/år og udløber senest et år efter vandhandleplanens vedtagelse. Vandværket forsyner fortrinsvis boliger og landbrugsejendomme.

Vandværket indvinder fra 3 boringer, DGU nr. 108.11C, 108.108 og 108.209. Boring DGU nr. 108.11C er filtersat 21-31,3 m u.t., boring DGU nr. 108.108 er filtersat 36-44 m u.t., mens boring DGU nr. 108.209 er filtersat i flere niveauer i dybden 46-84,5 m u.t. Boring DGU nr. 108.11C er beliggende i vandværksbygningen, boring DGU nr. 108.108 ligger på vandværkets grund og boring DGU nr. 108.209 ligger i moseområde. Boringerne er placeret dels i aflåste tørbrønde og i råvandsstation. Tørbrønde/råvandsstation er ved tilsynet fundet tæt og i god stand. Ved boring DGU nr. 108.209 er observeret at rørgennemføringer ikke er tæt. På boringerne er etableret pejlemulighed, udluftningsstuds, prøvetagningshane samt vandtæt aflukning af borerør.

Kildepladsen og tørbrønde/råvandsstation er renholdt og ryddeligt. 10 m fredningsbælte er udlagt, 25 m beskyttelseszone ved boring DGU nr. 108.11C og 108.108 er ikke etableret.

Beskrivelse af vandværket

Vandværket er oprindeligt opført i 1936 ved Halen 2 med pumpestation på Smedegade 60, vandværket er ombygget i 1947. I 2009 er vandværket indrettet på Smedegade 60 og der er etableret trykfiltre og nye rentvandspumper. Vandværket på Halen 2 anvendes ikke mere udover til boring DGU nr. 108.11C.

Råvandet iltes ved luftindblæsning med kompressor og efterfølgende filtrering i 3 lukkede trykfiltre, som er parallelle. Vandet ledes efterfølgende til rentvandsbeholder og udpumpes til forbruger med frekvensstyrede pumper. Rentvandsbeholder er inspiceret i 2009 i forbindelse med etablering af trykfiltre.

Bygninger og tekniske installationer er fundet i god vedligeholdelsestilstand ved tilsynet. Der er renholdt og ryddeligt og vandværksbygningen er aflåst.

Filtre skylles ved ca. 600 m³/time pr. filter. Skyllevand afledes til bundfældningstank og ledes derefter til regnvandsledning.

Kapaciteten er opgjort ved beregning af evnefaktoren for døgn og time. Evnefaktoren er beregnet til 2 m³/døgn og kapaciteten af vandværket vurderes at være tilfredsstillende.

Ledningsnet

Hovedparten af ledningsnettet er etableret midt i 1970'er og løbende udbygget og renoveret. Der findes en mindre del, som er ældre. Ledningsnettet består af PVC og nyere ledninger af PE. Ledningsplan findes digitalt. Ledningstabet er omkring 5-6 %. Ledningsnettet vurderes at være i god stand.

Vandkvalitet

Kvaliteten af råvandet i de 3 boringer er godt. Råvandet er af vandtype C. Der er ikke påvist nitrat. Der er ikke målt miljøfremmede stoffer i råvandet. Ammonium, jern og mangan kræver vandbehandling. I boring DGU nr. 108.11C og 108.108 er indholdet af sulfat relativt højt, omkring 100-130 mg/l mens indholdet i boring DGU nr. 108.209 ligger på ca. 40 mg/l.

Rentvandskvaliteten er god, indhold af nitrat er under 2 mg/l. Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer. Der er påvist enkelte overskridelser af mangan i 2011.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden vurderes at være god. Vandværket har 3 boringer med god råvandskemi og beliggende på forskellig kildeplads. Hver boring har tilstrækkelig kapacitet til den nuværende forsyning. Vandværket vil i 2016 etablere en ny boring i nærheden af boring DGU nr. 108.209, og efterfølgende sløjfe boring DGU nr. 108.11C og 108.108.

Tørbrønde og vandværket er aflåst, dog ikke med alarm. Vandværket har 3 proceslinier og rentvandsbeholder. Kapaciteten af vandværket er tilfredsstillende. Vandværket har hverken beredskabsplan eller nødstrømsforsyning. Vandværket har ingen forbindelsesledning til andet vandværk.

I forsyningsområdet findes 5-10 mindre enkeltanlæg og ingen ikke-almene vandværker, som kan tilsluttes vandværket i planperioden. Der forventes ingen by- eller erhvervsudvikling i forsyningsområdet. Vandbehovet i planperioden forventes at stige svagt som de mindre enkeltanlæg tilsluttes vandværket.

Fremtidig forsyning

  • Etablering af alarm på boringer/tørbrønde/råvandsstation og vandværksbygning
  • Etablering af ny boring i mosen

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.