Behov for indsats

Den overordnede målsætning for nitratindholdet i grundvandet er på 50 mg/l, og svarer til det miljømål, der er fastsat i EU’s Vandrammedirektiv. Det er indsatsplanens formål at sikre, at der kan indvindes vand til drikkevandsformål fra alle grundvandsmagasiner, og at kvalitetskravet på 50 mg/l overholdes.

 

I de udpegede indsatsområder er grundvandet sårbart overfor nitrat, men da der endnu ikke er konstateret nitrat i det primære grundvandsmagasin, vurderer Odder Kommune, at det ikke i øjeblikket er nødvendigt at gennemføre frivillige aftaler eller påbud om rådighedsindskrænkende indsatser over for nitrat i indsatsområderne. Eftersom der heller ikke er konstateret nitrat i det primære grundvandsmagasin i den øvrige del af OSD eller i indvindingsoplandene, er der ikke behov for at gennemføre frivillige aftaler eller påbud om rådighedsindskrænkende indsatser i forhold til nitrat her. Indsatsen baseres på overvågning af vandværkernes råvand i forhold til udviklingen af sulfat- og nitratindholdet i det primære grundvandsmagasin. Overvågningen er beskrevet nærmere under det enkelte vandværk.

 

Miljømålet for nitrat sikres således opnået gennem den generelle regulering, samt ved overvågning af grundvandets indhold af sulfat og nitrat i vandværksboringernes råvand.

 

De overordnede miljømål for sprøjtemidler i grundvandet er maksimalt 0,1 µg/l, og det svarer til det miljømål, der er fastsat i EU’s Vandrammedirektiv. Forringelse af grundvandsmagasinernes tilstand skal forebygges. Der er ikke fundet sprøjtemidler i det primære grundvandsmagasin i OSD eller i indvindingsoplandene.

 

Jf. bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning, BEK nr. 1476 af 17/12/2019 og Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) nr. 45, juni 2020 må der som udgangspunkt ikke anvendes sprøjtemidler til erhvervsbrug i BNBO. Dette kan dog fraviges, hvis kommunen vurderer at der ikke er nogen risiko overfor grundvandet.

 

Odder Kommune har vurderet at der indenfor BNBO ved boringerne til Odder Vandværk -  Ulvskovværket er behov for ophør af anvendelse af sprøjtemidler for at mindske risikoen for forurening af grundvandsmagasinet med sprøjtemidler på sigt.

 

Miljømålet for sprøjtemidler sikres opnået gennem den generelle regulering og indsatser beskrevet i indsatsprogrammet (se afsnit 2), herunder i BNBO ved Odder Vandværk -  Ulvskovværket. Derudover er en del af indsatsen at Odder Kommunes arealer er sprøjtefrie, og der udstedes deklarationer mod anvendelse af sprøjtemidler ved salg af alle kommunale arealer.