Tilsyn med vandkvaliteten

Retningslinjer

Vandkvaliteten hos forbrugerne skal overholde kravene til drikkevandskvalitet.

Redegørelse

Vandkvaliteten på vandforsyningsanlæg, som leverer vand til brug i husholdninger, fødevareproduktion eller andre formål, der kræver drikkevandskvalitet, skal regelmæssigt undersøges. Odder Kommune fører tilsyn med vandkvaliteten.

For de almene vandværker, som indvinder over 3.000 m³/år er hyppighed og omfang for undersøgelse af vandkvaliteten fastsat i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Drikkevandsbekendtgørelsen). Analyseomfanget er gældende indtil der fastsættes et nyt kontrolprogram som følge af f.eks. ændringer i indvindingsmængde, ændret lovgivning eller ny viden på området.

Omkring 150 ejendomme i Odder Kommune forsynes med vand fra egen brønd eller boring. Disse ejendomme er omfattet af en forenklet kontrol hvert 5. år.

Kontrollen kan skærpes, såfremt vandkvaliteten ikke overholder kvalitetskravene til drikkevand.

Prøver og analyser skal udføres på laboratorium, som er akkrediteret hertil. Udgifter til udtagning af prøver og analyser afholdes af ejeren af anlægget.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.