Formål med planen

Formålet med en indsatsplan er at vurdere og prioritere, hvilke grundvandsbeskyttende indsatser, der skal iværksættes, herunder hvem der har ansvaret for indsatserne, og hvornår de konkrete indsatser skal gennemføres.

 

Odder Kommune har som pejlemærke, at der skal kunne indvindes rent grundvand fra området også til de næste generationer. I denne indsatsplan fastsættes derfor en række indsatser, som har til hensigt at medvirke til at forhindre, at grundvandet belastes med nitrat, sprøjtemidler eller andre miljøfremmede stoffer.

 

Indsatsplan Fillerup omfatter OSD ved Fillerup samt vandværkerne Odder Vandværk -  Ulvskovværket, Balle Vandværk og Torrild Vandværk. Hertil kommer indvindingsoplandet fra Vandværket Skovkilde, der rækker ind i indsatsplanens område, samt indvindingsoplandet for Gjesing Vandværk i Skanderborg Kommune, der strækker sig ind i Odder Kommune og i indsatsplanens område. OSD Fillerup er 33 km2 stort og fra området sker ca. 45 % af kommunens samlede indvinding.

 

Indsatsplanen fastlægger de grundvandsbeskyttende indsatser med baggrund i den kortlægning, som Miljøstyrelsen har udført indenfor OSD Fillerup. Kortlægningen har ført til udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), hvor grundvandsmagasinerne er sårbare overfor nedsivende nitrat. Indenfor NFI er der udpeget indsatsområder (IO) med hensyn til nitrat, hvor der ikke findes en naturlig beskyttelse i form af f.eks. skov, natur eller lign. Inden for IO skal Odder Kommune vurdere hvilke tiltag, der er nødvendige at iværksætte i forhold til bl.a. nitrat i grundvandet. Tiltag over for nitrat og andre mulige forureningskilder vil generelt ske på baggrund af en vurdering af forureningstruslens størrelse og områdets sårbarhed.

Endvidere indeholder indsatsplanen en indsats i forhold til at friholde anvendelsen af sprøjtemidler indenfor de af vandværkernes BNBO, hvor det er vurderet nødvendigt for at sikre boringerne mod forurening.

 

Se også Odder Kommunes administrationspraksis vedrørende indsatsplanlægning, der beskriver kommunens målsætninger for beskyttelse af grundvand og principperne i prioritering af indsatser.