Renseanlæggene

Spildevandet fra de kloakerede områder i Odder Kommune ledes til rensning på 7 renseanlæg, der ejes af Forsyningen. Derudover er der 3 private renseanlæg i kommunen. De enkelte anlægs nuværende spildevandsbelastning er opgjort i personækvivalenter (PE).

Renseanlæg Ejer Type Belastning (PE) Godkendt kapacitet (PE)
Odder Renseanlæg Odder Spildevand A/S Mek.-bio.-nitrif.-denitrif.-kem. 25.727 38.000
Gylling Renseanlæg Odder Spildevand A/S Mek.-bio.-nitrif.-denitrif.-kem. 2.282 3.000
Søby Renseanlæg Odder SPildevand A/S Mek. 10 100
Tunø Renseanlæg Odder Spildevand A/S Mek. 50 190
Tunø Nedsivningsanlæg Odder Spildevand A/S Mek.-bio.-nitrif. 90 117
Halling Renseanlæg Odder Spildevand A/S Mek.-bio. 23 50
Hundslund Renseanlæg Odder Spildevand A/S Mek.-bio.-nitrif.-kem. 494 885
Amstrup Ege Renseanlæg Privat Mek. 55 175
Fjordbakken Privat Mek.-bio. 14 30
Skovgårdsparken Privat Mek.-bio. 86 280

Forkortelser af rensemetoder: Mek. - mekanisk; bio. - biologisk; nitrif. - nitrifikation; denitrif. - denitrifikation; kem. - kemisk fældning

Kapaciteten på renseanlæggene stammer fra udledningstilladelserne for de enkelte anlæg, mens belastningen er en beregnet værdi.

Odder renseanlæg er bygget i 1990/91 og er dimensioneret til 25.000 PE (personækvivalenter) og har i 2012 fået tilpasset kapaciteten til 38.000 PE, da anlægget løbende er blevet optimeret og derved kan rense mere, end det er bygget og dimensioneret til.

Hundslund og Gylling Renseanlæg er nedlagt i 2014.

Der er ikke umiddelbart kapacitetsproblemer på renseanlæggene. Nedlæggelse af de to oplandsanlæg sker efter en driftsøkonomisk og miljømæssig vurdering. Det er mere rentabelt og miljørigtigt at pumpe spildevandet til rensning på Odder Renseanlæg fremfor at vedligeholde og renovere anlæggene i Hundslund og Gylling.

Renseanlæggene er beskrevet i udløbsskema i Læs mere.

Oplandskarakteristika for de enkelte renseanlæg fremgår af nedenstående tabel. Kolonnen "Separatkloak" angiver, hvor stor en del af det samlede areal i procent, der i dag er udført som separatkloak.

Renseanlæg Areal (ha) Fælleskloak (ha) Separatkloak (ha) Spildevandskloak (ha) Separeret (%) Recipient
Odder RA 1.152 21 800 331 98 Saksild Bugt / Odder Å*
Gylling RA 120 49 60 11 59 Malskær Bæk
Søby RA 3 3 - - 0 Hummelkærgrøften
Tunø RA 12 - 1 11 100 Kattegat
HallingRA 4 - 3 1 100 Vandmose Bæk
Hundslund RA 37 25 12 0 32 Møllebæk
Amstrup Ege RA 5 - - 5 100 Horsens Fjord
Fjordbakken RA 2 - 2 - 100 Horsens Fjord
Skovgårdsparken RA 9 - - 9 100 Horsens Fjord

* Udledning af spildevand til Odder Å sker udelukkende ved tilløbsflow til renseanlægget over ca. 300 m3/time som aflastning ved deraf følgende for stort vandvolumen i afløbsledningen til Saksild Bugt.

Statisk kort

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015

Læs mere

Udløbsskema