Ordliste

A
Aerob - Med adgang til luftens ilt, iltforbrugende. Processer udført af mikroorganismer,
der bruger fri ilt. Modsat anaerob.
Afløbskoefficient - Den del af regnvandet, der falder på en overflade og løber videre til f.eks. kloaksystemet. F.eks. er afløbskoefficienten for asfaltarealer 1, mens den er 0,1 fra skovarealer.
Afløbsledninger - Der forstås ledninger på privat grund, der internt betjener ejendommens/
matriklens transport af spildevand, evt. frem til offentlige ledningsanlæg.
Afløbssystem - Rørlagt ledningssystem til transport af regnvand og spildevand.
Afløbsvand - Fællesbetegnelse for spildevand, drænvand og regnvand.
Afskærende ledning - Der forstås ledninger, der afskærer afløbsvand fra at løbe direkte i recipienten.
Ofte betegnelsen på ledninger efter overløbsbygværk.
Afstrømningsområde - Landområde hvorfra al nedbør løber til samme vandløb.
Afværgepumpning - Grundvand, der oppumpes fra vandboringer med det formål at hindre en grundvandsforurening i at brede sig.
Aktivt slam - Slam, der én gang er bundfældet, ledes i et aktivt slamanlæg tilbage til beluftningstanken,
hvor slammets mikroorganismer - hovedsageligt bakterier - omdanner en del af de organiske stoffer til uorganiske (mineraliseres) under kraftig beluftning.
Aktivt slamanlæg - Se biologisk rensning og aktivt slam.
Almene vandværker - Et alment vandværk er et fælles vandværk for mindst 10 husstande.
Ammoniak - Kemisk formel: NH3, luftart, letopløselig i vand. Dannes biologisk ved bakteriers nedbrydning af protein, dels aerobt, dels anaerobt. Ved nitrifikation omdannes giftstoffet ammoniak til plantenæringstoffet nitrat, N03, afaerobe salpeterbakterier og gode iltforhold. Processen sker i to trin:
1) nitritbakterier ilter ammoniak, NH3 (eller ammonium, NH4) til nitrit, N02
2) nitratbakterier ilter nitrit, N02, til nitrat, N03.
Anaerob - Uden adgang til luftens ilt, ikke-iltforbrugende. Visse bakterier trives kun uden ilt, og visse kemiske processer foregår kun uden eller med meget lidt ilt modsat aerob, iltforbugende.
Arealbelastning - Næringsstofbelastning fra dyrkede og udyrkede arealer
Automatisk rist - Mekanisk rist, som er forsynet med automatik.


B
Badevand - Vand, der anvendes til rekreativ friluftsbadning ved kysterne.
Bakterier - Mikroskopiske, primitive, encellede organismer, som i almindelighed regnes til planterne. Mange kan dyrkes på et kunstigt næringssubstrat. Blandt bakterierne findes alle de forrådnelsesbakterier og andre, som holder naturens kredsløb i gang. En række af bakterierne er patogene.
Bassinanlæg - Renseanlæg bestående af åbne bassiner, hvori der foregår en bundfældning af materiale fra afløbsvandet samt en vis biologisk nedbrydning af organisk materiale.
BAT - en forkortelse for ”Bedst Tilgængelige Teknik” (Best Available Techniques) til opnåelse af et generelt højt beskyttelsesniveau for det omgivende miljø.
Befæstelsesgrad - Den procentdel af et overfladeareal, der er dækket med tætte overflader, hvor vandet strømmer af f.eks. tagflader og asfalterede områder.
Befæstede arealer - Arealer, som på grund af anvendelse til veje, bebyggelse m.m. er helt eller delvist uigennemtrængelige for vand.
Beplantet filteranlæg - Er et anlæg til spildevandsrensning i det åbne land, og består af et beplantet filteranlæg, som er udført med en tæt membran i sider og bund. Spildevandet fordeles over et filterlag, hvori der er plantet f.eks. tagrør eller pil. Spildevandets nedbrydelige dele omsættes af de mikroorganismer, der sidder på planterødder og på sandkorn under forbrug af luftens ilt. Under filteret opsamles det rensede spildevand i dræn og føres til nedsivning (faskine eller sivedræn) eller udledes på anden måde (vandløb, grøft, dræn eller lign.).
Betalingsvedtægt - Regler for hvordan anlæg og drift af spildevandsanlæg skal betales. Disse
regler fastsættes efter lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007.
BI5 - Fem-døgns biokemisk iltforbrug. Det antal milligram ilt pr. liter, som en vandprøves mikroorganismer forbruger i en fem-døgns periode til biokemisk iltning af det organiske stof i vandet. BI5 er et udtryk for mængden af organisk stof, der kan omsættes ved naturlige aerobe processer.
Biologisk rensning - Under ét, de rensningsprincipper, hvor mikroorganismer fortærer/nedbryder de organiske bestanddele, der findes opløst i spildevandet til simplere stoffer under forbrug af ilt. Dette betyder, at det primære iltsvind i recipienten mindskes.
Biologisk sandfilter - Er et anlæg til spildevandsrensning i det åbne land. Anlægget er opbygget med sand og tæt plastdug under sandlaget. Via sivestrenge ledes spildevandet ud øverst i anlægget. Spildevandet renses under gennemsivningen i sandlaget. Det rensede spildevand opsamles i bunden og ledes videre til dræn/recipient.
BOD - Biochemical Oxygen Demand, en engelsk betegnelse for BI5.
Boligenhed - Ved en boligenhed forstås en énfamiliebolig med selvstændigt køkken, f.eks. et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i en etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed, et sommerhus og lignende.
Bundfældning - Stoffer og partikler synker til bunds, når vandet er i ro, f.eks. i et bassin (sedimentation).
Bundfældningstank - Mindre mekanisk renseanlæg, som anvendes til rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land. I bundfældningstanken bundfældes faste stoffer, og papir og fedt m.v. og tilbageholdes, mens kun en lille del af spildevandets forurenende stoffer fjernes. Fra bundfældningstanke er der typisk direkte afløb til dræn, recipient eller afløb til et renseanlæg f.eks.nedsivningsanlæg. Bundfældningstanken skal jævnligt tømmes af en slamsuger. Andre betegnelser: Septiktank og trixtank.


C
CE-mærke - CE-mærkning betyder, at man som fabrikant erklærer at overholde samtlige relevante direktiver for det pågældende produkt, og at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø. CE-mærkningen er indført af Europa-Kommissionen.
Colibakterier - Stor gruppe almindeligt forekommende tarmbakterier. Undersøgelser for colibakterier
er et vigtigt led i den hygiejniske bedømmelse af vand.


D
Denitrifikation - Bakteriel omdannelse af nitrat, N03 til kvælstoffilter eller frit kvælstof, NO, N02 henholdsvis N2. Processen udføres af kvælstoffrigørende bakterier i iltfattigt miljø (anaerobt).
Drift - Tiltag, som opretholder et anlægs funktion.
Drænledninger - Der forstås ledninger til bortledning af drænvand.
Drænvand - er grundvand og nedsivende regnvand der samles i omfangsdræn omkring f.eks. kældre og ledes til et afløbssystem. Drænvand kan også være grundvand, der opsamles i markdræn. Dette drænvand ledes ud i søer, vandløb eller havet.
DVFI - Dansk Vandløbs FaunaIndeks. En vurdering og bedømmelse af recipientens forureningsgrad – se Faunaklasse.

E
Efterklaring (Sekundær sedimentation) - den anden adskillelse af slam og spildevand ved bundfældning i en renseproces.
Ekspropriation - Tvungen afståelse af privat ejendom af hensyn til almenvellet. I henhold til miljøbeskyttelsesloven kan der træffes beslutning om ekspropriation til spildevandsanlæg, dels af fast ejendom, dels af retten til at føre ledninger gennem privat ejendom, således at det offentlige overtager denne ret.


F
Faskine - Stenbrønd eller stenfyldt rende, der er dækket med jord, fliser eller lignende, hvorigennem vand fra jordoverfladen kan samle sig og derfra sive ned i jorden.
Faunaklasse - Angivelse af et vandløbs miljøkvalitet vurderet ud fra antal og artssammensætning af smådyr. DVFI har 7 faunaklasser til bestemmelse af den biologiske vandløbskvalitet:
7 Særdeles god
6 Meget god
5 God
4 Noget forringet
3 Ringe
2 Meget ringe
1 Særdeles ringe
Fedtudskiller - En anordning til at fjerne fedt fra spildevand. Fedt er ikke blandbart med vand og har en mindre vægtfylde, hvorfor det vil samle sig på overfladen, når vandet er i ro.
Flokkulering - Som rensemetode bruges flokkulering til at fjerne meget små forurenende partikler fra vand. Partiklerne er så små, at de ikke lader sig bundfælde selv ved forlænget bundfældning. Partiklerne kaldes kolloider.
Flydelukke - Olie- og benzinudskillere kræves ofte udført med et flydelukke, som automatisk lukker for afløbet, når olielaget bliver for tykt. Flyderens vægtfylde er afstemt således, at den flyder på overfladen af vandfasen - men under oliefasen.
Fornyelsesplan - Detaljeret beskrivelse af spildevandsanlæggets tilstand og funktion og en sammenfatning af de mål, der er fastlagt under fornyelsesplanlægningen, dvs. angiver løsningsforslag til fornyelse. Fornyelsesplanen bør suppleres med en handleplan og en økonomiplan.
Fornyelsesplanlægning - Udarbejdelse af en plan, der sammenfatter de mål, der er sat for en tilfredsstillende
funktion af spildevandsanlægget.
Fortyndingszone - Også betegnet udledningszone, er det område nedstrøms et spildevandsudløb, hvori der sker en fortynding og opblanding af det udledte spildevand med recipientvandet. I udledningstilladelserne er fastsat en fortyndingszone.
Forureningsgrad - Forureningsgraden bestemmes ved faunaundersøgelser – se faunaklasse.
Fosfor - Fosfor er et grundstof (P), der er nødvendigt for alle levende organismer. I husspildevand findes fosforforbindelser i toiletaffald og i vaskemidler. Fosfor har betydning som næringssalt ved eutroficering af søer. Fosfor kan fjernes ved kemisk rensning.
Fældning - Renseproces der især benyttes til fjernelse af fosforforbindelser eller suspenderet stof fra afløbsvandet. Et fældningsmiddel, f.eks. aluminium-, jern- eller calciumsalte, tilsættes afløbsvandet og binder de forurenede stoffer som herefter fjernes ved bundfældning af det dannede slam.
Fællessystem - I fællessystem føres al spildevand og regnvand fra en bydel gennem samme ledning til renseanlægget. Det vil sige, at der kun er én hovedledning i gaden og kun én stikledning til hver ejendom/grund. Al regnvand fra tage, veje og pladser føres også til hovedledningen i gaden. De vandmængder, der ledes i fællessystemet, varierer med vandmængden under regnvejr. Hvis der ikke er plads i hovedledningen, sker der overløb til en recipient ved et overløbsbygværk. Ledningsnettet bliver i praksis beregnet til en vis vandføring, der med års mellemrum evt. oftere må forventes overskredet ved meget kraftig nedbør.
Noget af vandet i ledningerne bliver herved ledt til recipienten direkte uden rensning. Mængden af forurenende stoffer, som udledes til recipienten, afhænger af opspædningsgraden mellem spildevand og regnvand. Mængden af udledte stoffer kan reduceres ved indretning af forsinkelsesbassiner, hvor afløbet føres retur til kloaksystemet.


G
Gravitationssystem - Afløbssystem, hvor vandets strømning sker via tyngdekraften.
Grundvand - Vand fra nedbør, der er sivet gennem de øvre jordlag og derefter befinder sig i et jordlag med vandfyldte porer ovenover eller mellem vandstandsende lag, f.eks. ler.
Grundvandssænkning - I forbindelse med byggeprojekter og opgravning under terræn f.eks. til fundament er det ofte i anlægsfasen nødvendigt at foretage grundvandssænkninger, hvor grundvand (forurenet eller ikke-forurenet vand) pumpes op og ledes til kloak eller til et vandområde.
Gråt spildevand - Husspildevand uden toiletspildevand.


H
Helårsbolig - Ved en helårsbolig forstås en bolig, der er registreret i kommunen som helårsbolig, og som alene anvendes til beboelse.
Husspildevand - Det er spildevand, der afledes fra husholdninger, herunder afløb fra toiletter, køkken og bad. Sanitært spildevand falder også ind under denne definition. Husspildevand Omfatter dels spildevand fra boliger, dels sanitetsspildevand fra erhvervsvirksomheder, der leder spildevand til kloaknettet i separat ledning.
Hydrogeologiske forhold - Forholdene omkring grundvandets forekomst og dets bevægelse i jorden.
Højvandslukke - Er et teknisk anlæg som forhindrer, at kloakvandet fra kloakken kan løbe baglæns i kloakrørene og op igennem afløbet i f.eks. en kælder, når det regner kraftigt, og kloakken ude i vejen ikke kan nå at lede kloakvandet væk hurtigt nok.


I
Indsivning - Overfladevand eller grundvand, der trænger ind i kloakledninger eller brønde via revner og sprækker.


J
Jordhåndteringsplan - Plan for, hvorledes forurenet jord og jord fra grunde kortlagt efter jordforureningsloven håndteres i forbindelse med en bygge- og anlægsopgave.


K
Kemisk rensning (Kemisk fældning) - Rensningsmetode, som ofte anvendes i forbindelse med mekanisk-biologisk rensning for også at fjerne næringssaltet fosfat, som kun i ringe grad fjernes i biologiske processer (ca. 20 %). Processen kan foregå før, efter eller samtidigt med den biologiske rensning; kaldet henholdsvis forfældning eller direkte fældning (hvis biologisk udelades), efterfældning og simultanfældning. Et kemikalie tilsættes spildevandet og danner uopløselige forbindelser med fosfatet. Derefter følger flokkuleringen og sedimentationen eller flotation til at fjerne de uopløselige stoffer fra vandet. Fældning anvendes også i forbindelse med processpildevand til fjernelse af f.eks. tungmetaller og protetin.
Kloakopland - Et område inden for hvilket spildevand samles med henblik på videre transport og behandling.
Koalescensudskiller - En koalescensudskiller er en olie- og benzinudskiller til at fjerne små oliedråber fra vandet. Den anvendes især til mere forurenet overfladevand, der er blandet med olie- eller benzinholdigt vand f.eks. regnvand fra en udendørs vaskeplads for biler.
Kravværdi - Et udtryk for de grænser, man beslutter at sætte for forskellige parametre i miljøet, f.eks. at vandets indhold af tungmetaller skal være mindre end praktisk måleligt, at der sættes loft for hvor meget nedbrydeligt biologisk materiale, der må være pr. liter osv.
Kvælstof - Grundstof. Kemisk betegnelse for nitrogen, N. Forekommer som luftart, N2, og udgør størstedelen af atmosfærisk luft.
Kølevand - Vand der anvendes til køling af maskiner og processer i industrien.

L
Luftning - Tilledning af luft (med fri ilt) til den aerobe proces i biologiske renseanlæg. I aktivslamanlæg beluftes spildevandet enten fra overfladen ved forskellige metoder eller fra bunden med luftindblæsning gennem diffusor.

M
Mekanisk rensning - De grovere bestanddele i spildevand fjernes ved hjælp af mekanisk rist og sandfang, hvorefter spildevandet sendes ind i en bundfældningstank, hvor de finere opslemmede dele fjernes.
Mekanisk rist - Risten skiller de grove materialer (metaldele, tekstiler osv.) i spildevandet fra. Den mekaniske rist er selvrensende.
Mekanisk-biologisk rensning - Rensningsmetode, hvor spildevand ledes gennem mekanisk rist og sandfang til bundfældningstank. Derefter ledes det til aktiv slamanlæg og så til sekundær sedimentation (efterklaring).
Mineralisering - Omdannelse af organisk stof til uorganiske forbindelser; bruges især om slam.
Minimumsfald - Det mindste fald en gravitationsledning lægges med for at sikre en vis høj vandhastighed, således at aflejringer og forstoppelser i ledningen undgås.
Minirensningsanlæg - Er et anlæg til spildevandsrensning i det åbne land, og er et lille biologisk renseanlæg beregnet for en enkelt eller få ejendomme.

N
Nedsivning - Afledning af spildevand til undergrunden (jorden), hvor spildevandet langsomt gennemsiver de forskellige jordlag. Enten når det grundvandet, eller også trænger det ud til vandløb, søer eller havet. Af hensyn til beskyttelsen af grundvandet skal man søge tilladelse til nedsivning af husspildevand gennem sivebrønde eller sivedræn og af overfladevand (afstrømmende regnvand o.l.) gennem faskiner.
Nedsivningsanlæg - Fast anlæg til nedsivning af spildevand, regnvand eller drænvand. kræver tilladelse fra Kommunalbestyrelsen efter nærmere regler.
Nitrat - Kemisk formel: N03, eller N03-. Kvælstofforbindelse; dannes af ammoniak eller ammonium ved nitrifikation. Nitrat er et næringssalt, der kan være begrænsende faktor for algevækst. Det kan også forårsage for stor algevækst med iltsvind til følge.
Nitrifikation - Omdannelse af giftstoffet ammoniak til plantenæringsstoffet nitrat. Processen foregår i to trin, aerobt, god ilttilførsel. I nitritbakterier ilter ammoniak (NH3) til nitrit (N02) eller ammonium (NH4+) til nitrat (N03).
Nitrit - Kvælstofforbindelse, kemisk formel -N02 eller -N02-. Dannes ved nitrifikation af ammoniak eller ved denitrifikation af nitrat.
N-total - Vandets totale indhold af kvælstof, uorganisk og organisk.
Næringssalt - Stof, der er nødvendigt for bl.a. algers primærproduktion.

O
O - I forbindelse med spildevandsrensning fra spredt bebyggelse i det åbne land udtrykker det stofreduktionen af organisk stof. Kan også være grundstoffet ilt (O2).
Offentlige spildevandsanlæg - Anlæg, hvor et eller flere forsyningsselskaber har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse.
Olie- og benzinudskiller - Olieudskillere bruges til at fjerne olie og benzin fra regn/spildevandet. I olieudskilleren udnyttes det, at olie og benzin er lettere end vand og derfor flyder ovenpå og lægger sig på vandoverfladen. Det rensede vand løber ud i bunden af olieudskilleren. Olieudskilleren anvendes i forbindelse med f.eks. tankstationer og værksteder.
OP - I forbindelse med spildevandsrensning fra spredt bebyggelse i det åbne land udtrykker det stofreduktionen af organisk stof og total fosfor.
Opstemning/opstuvning - En betegnelse for den hævning af vandstanden der sker i kloaksystemet, når det regner kraftigt. Vandstanden stiger, og der kan løbe kloakvand ind i lavtliggende kældre.
Organisk materiale - Materiale opbygget over kulstofkæder og som indeholder energi, der frigøres ved nedbrydning (mineralisering).
Overfladevand - Overfladisk afstrømmende vand, regnvand. Vand fra gader, veje, pladser og fra bygningers ydre overflader.
Overløbsbygværk - Et overløbsbygværk er placeret i et fællessystem og under kraftig regn og overbelastning af kloakledningerne, løber der en blanding af spilde- og regnvand ud til en recipient, så kloakledningerne aflastes, og opstuvningen i kloaksystemet bliver mindre. Spildevandet, som ledes til recipienten, er fortyndet med regnvand, men ikke renset.
Oxidation - Iltning; proces under hvilken et stof afgiver elektroner, bliver oxideret (iltet, processen forbruger ilt). Den modsat rettede proces kaldes reduktion.
Oxygen - Ilt, O2, luftart. I vand er der opløst ilt, som dels stammer fra vandplanternes afgivelse af ilt i lys (under fotosyntese) dels opløses direkte fra luften.

P
P Se fosfor.
PAH - Polyaromatiske hydrocarboner, kan findes i udstødningsgas fra biler, skorstensrøg, grillrøg og skovbrande. Det dannes oftest ved ufuldstændige forbrændinger, men kan også dannes under omsætning af organiske stoffer i naturen. Derfor finder man stofferne overalt i naturen, mest i mindre mængder - men også i store mængder i olie.
Parameter - Egenskab, der kan ændre sig, udtryk for en målelig størrelse, der karakteriseres en given del af den fysiske, kemiske eller biologiske totaltilstand i spildevand eller recipient. Parameterværdier angives som regel ved tal efterfulgt af måleenhed (f.eks. 15 °C eller 0,2 mg/I).
PE eller p.e. - Se personækvivalent.
Permeabel - Gennemtrængelig.
Personækvivalent - Ved en personækvivalent (PE eller p.e.) forstås den mængde forurening en person bidrager med. Ved 1 personækvivalent (PE) forstås i denne bekendtgørelse 21,9 kg organisk stof/år målt som det biokemiske iltforbrug (BI5 ), 4,4 kg total kvælstof/år eller 1,0 kg total fosfor/år.
pH - Mål for en opløsnings surhedsgrad. En neutral opløsning har pH på omkring 7, en sur har under 7 og en basisk har mellem 7 og 14.
Pileanlæg - Er et anlæg til spildevandsrensning i det åbne land, hvor spildevandet bliver ledt hen og opsuget af piletræer eller fordamper. Pileanlæg kan etableres uden bund, således at det vand, der ikke bliver opsuget eller fordamper, siver ned i jorden. Sådanne anlæg skal udføres efter regler om nedsivningsanlæg.
Polymer - Stort molekyle sammensat af mange små ens molekyler. Mange plasticstoffer er polymerer.
Privat spildevandsanlæg - Anlæg, hvor en eller flere private (fællesanlæg) eller virksomhed(er) har ansvaret
for anlæggets drift/eller vedligeholdelse. Det som ikke er omfattet af offentlige spildevandsanlæg.
Private ledninger - Ledninger, der ikke ejes af Forsyningsselskabet.
Processpildevand - Spildevand fra virksomheder, der har indgået i selve fremstillingsprocessen, hvorfra der føres evt. rester, hjælpestoffer o.s.v. Også spildevand fra rengøringen af maskiner, gulve m.v. i produktionslokalerne kan give forurening.
Prognose - Forudsigelse: F.eks. beregnet fremtidigt vandbehov.
P-total - Vandets totale indhold af fosfor, uorganisk og organisk.

R
Recipient - Vandområde, vandløb, sø, hav, som modtager renset eller urenset spildevand (fra latin: Recipiere, tager tilbage, modtager).
Recipientkvalitet - Er recipientens fysiske, kemiske og biologiske tilstand f.eks. vandkvalitet, sedimentkvalitet og de organismer, der lever i recipienten.
Recirkulation - Tilbageførsel af stoffer eller energi for genudnyttelse af dem, i rensningsprocesser f.eks. fra affald, fra slam eller fra afløb.
Regnvand - Vand fra nedbør – se også overfladevand.
Regnvandsbassin - Anlæg i forbindelse med bortledning af regnvand fra befæstede arealer. Regnvandsbassinet opmagasinerer regnvand under kraftig regn, og afgiver langsomt regnvandet til en recipient.
Regnvandsledninger - Der forstås ledninger til transport af overfladevand fra befæstede arealer, tage, veje m.m.
Rejekt - Ved slamafvanding skilles slammet i en flydende fase, der kaldet rejekt og en fase, der kaldes slamkage (fra latin: Rejacere, tilbagekaste).
Renovering af kloakledninger - Fornyelsestiltag, der ofte indebærer en opgravning og udskiftning, men kan gøres uden opgravning ved anvendelse af den oprindelige ledning, som tætnes ved indføring af nyt rør i det eksisterende.
Renoveringsmetoder - Injicering af samlinger, foring med sammensvejste lange rør, kortrørsforing, strømpeforing.
Renseanlæg - Bygningsværker, hvor der sker en reduktion af spildevandets indhold af forurenende stoffer/komponenter/materialer.
Renseklasse - Nærmere fastsatte krav til den nødvendige spildevandsrensning i det åbne land for at opnå eller fastholde den fastsatte recipientkvalitetsmålsætning.
Ristestof - Stof, der er fjernet fra spildevand ved hjælp af riste, mekanisk eller automatisk. Man fjerner ristestof for at undgå forstoppelser i renseanlæggets rør.
Råslam - Ustabiliseret slam.

S
Samletank - En tank/beholder, der anvendes til opsamling af spildevand. Samletank kan anvendes i områder, der ikke er kloakeret, og hvor der ikke gives tilladelse til nedsivning af spildevand i jorden. Med passende mellemrum skal tanken tømmes af en slamsuger, som bringer spildevandet til et renseanlæg.
Sandfang - Den nederste del af en sandfangsbrønd. Sandfanget sidder under udløbet fra brønden, hvor sand og lignende kan opsamles. Udløbet er det sted, hvor vandet forlader brønden. Der skal stå vand i bunden af en sandfangsbrønd.
Sandfilter - Et filter til vandrensning opbygges af sand med forskellige kornstørrelser.
Sediment - Bundlaget i en Sø, et vandløb eller et havområde.
Sedimentation - Bundfældning, stoffer og partikler synker til bunds, når vandet er i ro, f.eks. i et bassin.
Sedimenterbart - Partikler, som synker til bunds i stillestående vand, f.eks. sand.
Selvrensningsevne - Et teoretisk mål for recipientens evne til at omsætte stof; kan sammenlignes med biologiske renseanlægs effektivitet.
Semiseparatsystem - Semiseparering udføres i eksisterende fællessystem. Det betyder, at der etableres én ekstra kloakledning til regnvand, hvortil vej- og pladsafvanding samt evt. tagnedløb fra de ejendomme, som har facade mod vejarealet kobles på ledningen. Regnvand ledes til f.eks. regnvandsbassin, og derfra ud til en recipient f.eks. et vandløb. Øvrigt tag- og overfladevand og spildevand afledes i én kloakledning til renseanlægget.
Semiseparering udføres primært i forbindelse med kloakfornyelse i eksisterende kloakområder med fællessystem.
Separatsystem - I et separatsystem er spilde- og regnvand adskilt i hver sin ledning. Spildevandet ledes direkte til renseanlægget. Regnvand ledes til f.eks. regnvandsbassin og derfra ud i vandområder til en recipient.
Septiktank - Lille mekanisk renseanlæg, tidligere med kun et kammer- fra 1977 kræves dog mindst to kamre. I tanken sker en bundfældning af faste stoffer, mens kun en ringe del af spildevandets biokemiske iltforbrug reduceres. Afløbet fra en septiktank er ikke rent. Det afledes ofte til sivedræn eller til vandløb. Ved nedsivning i jorden sørger jordens bakterier for en vis videre nedbrydning af det organiske materiale i spildevandet. Slammet bundfældes i tanken og skal tømmes 1-2 gange årligt.
Sigtedybde - Den dybde, hvor en cirkulær hvidmalet skive bliver usynlig ved nedsænkning i en vandmasse.
Simultan fældning - At kemisk rensning (fældning) foregår simultant, dvs. samtidigt med biologisk rensning.
Sivedræn - Primitivt afløb, drænrør, rør med udsivningsmulighed.
Slam - Restprodukt fra spildevandsrensning.
Slamalder - Den gennemsnitlige opholdstid for en slampartikel i et renseanlæg.
Slutdisponering - Den endelige placering eller behandling af et affaldsprodukt, hvortil man ikke kender metoder til yderligere miljømæssig uskadeliggørelse. Der kan f.eks. være tale om at henlægge slagge fra forbrænding eller slam fra spildevandsrensning på et særligt aflukket og beskyttet sted.
SO - I forbindelse med spildevandsrensning fra spredt bebyggelse i det åbne land udtrykker det skærpet krav til stofreduktionen af organisk stof samt nitrifikation.
SOP - I forbindelse med spildevandsrensning fra spredt bebyggelse i det åbne land udtrykker det skærpet krav til stofreduktionen af organisk stof og nitrifikation samt total fosfor.
Sort spildevand - Spildevand fra toiletter.
Sparebassin - Et bassin til udligning af tilstrømningen af spildevand på fællessystemer før det ledes til selve renseanlægget, anvendes også på ledningssystemer.
Spildevand - Enhver form for forurenet vand; omfatter husspildevand, erhvervsspildevand samt regnvand, der er afledt fra bebyggede og befæstede arealer – se også processpildevand.
Spildevandsanlæg - Er åbne og lukkede ledninger og andre anlæg (renseanlæg), der tjener til afledning og behandling af spildevand i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet. Spildevandsanlæg kan være offentlige eller private.
Spildevandslaug - Ejendomme i et område der etablerer, driver og vedligeholder et privat spildevandsanlæg. De udarbejder vedtægter og forslag til optagelse af spildevandsanlægget i spildevandsplanen som privat anlæg. Vedtægten tinglyses på de tilsluttede ejendomme, når optagelsen af spildevandsplanen er endeligt vedtaget af Byrådet.
Spildevandsledninger - Der forstås ledninger til transport af hus- og processpildevand.
Spildevandsplan - Kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand.
Spildevandssystem - Denne kloaktype omfatter kun en ledning til spildevand, som ledes direkte til renseanlæg. Regnvand ledes ikke med. Regnvandet nedsives eller udledes lokalt på den enkelte ejendom.
SS - Se suspenderet stof.
Stabilisering af slam - Proces, hvorved et let nedbrydeligt organisk stof i slammet omdannes til luftarter og uorganiske salte (mineralisering) eller hæmmes i deres omdannelse. Det kan gøres ved kalktilsætning, udrådning eller slamluftning til en passende stabilitetsgrad.
Stabilt slam - Slam, der har gennemgået en stabiliseringsproces, har opnået en passende stabiliseringsgrad.
Steril - Bakteriefri.
Surhedsgrad - Se pH.
Suspenderet stof (SS) - Partikler og fnug, der enten flyder på vandet eller svæver i væske, og som for størstedelen kan fjernes ved filtrering.
Suspension - Opslemning; tilstedeværelse af partikler i vand.
Synergier - Samspil mellem to eller flere faktorer der forstærker hinanden så den kombinerede effekt bliver større end summen af de enkelte faktorers bidrag
Særligt forurenende virksomhed - En virksomhed, som er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og som nævnes i listen, der er bilag til loven.

T
Tag- og overfladevand - Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder jernbaner. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer.
Topografi - Beskrivelse af terrænhøjder.
Trix-tank - Mindre mekanisk renseanlæg af flerkammertanktypen, efter Emscherprincippet.
Tryksat kloakering - Kloakeringsform, hvor spildevandet ledes til en pumpebrønd, hvorefter det via en pumpe ledes til det øvrige kloaksystem og videre til renseanlægget.
TS - TørStof. Fremkommer som en % angivelse i forbindelse med slam.
Tungmetaller - Eller tunge metaller, er metaller, der har højst atomvægt og høj massefylde, over 7g/ml, nemlig kviksølv, bly, krom, cadmium, zink, kobber, nikkel. Forbindelser af disse metaller er ofte stærke fiskegifte. De kan opkoncentreres til giftige niveauer i organismerne gennem fødekæderne.
Tørstof - Den mængde stof, der bliver tilbage efter inddampning af vand- eller slamprøve ved 130° C.

U
Udledergrænseværdi - Betyder en grænse eller et interval for en given parameter i udledningen til en recipient f.eks. en fabriks udløb og spildevandets indhold af forskellige stoffer m.v.
Udlederkravværdi - Er en af myndighederne fastsat grænse eller tilladeligt interval for en given parameter i det spildevand, der strømmer fra en udløbsledning til recipient. Se kravværdi.
Udledningszone (Fortyndingszone) - er det område i recipienten, hvor den forlangte fortynding af spildevand, der i rørledning er ført ud i vandområdet, skal tilendebringes.
Udligningsbassin - Et bassin til udligning af tilstrømningen af spildevand på fællessystemer før det ledes til selve renseanlægget, anvendes også på ledningssystemer.
Ustabilt slam - Slam, der ikke har gennemgået en slambehandlingsproces, som altså ikke har fået en passende stabilitetsgrad (se også stabilisering af slam).

V
VA-godkendt - Godkendelsesordning for materialer og komponenter til vand- og afløbsinstallationer.
Vandforurening - Uønsket ændring/påvirkning af vandets egenskaber (vandkvalitet) til skade for mennesker, dyre- eller planteliv. Den ønskede vandkvalitet afhænger i høj grad af, hvad de enkelte vandområder skal bruges til.
Vandføring - Udtryk for den vandmængde, der løber gennem et vandløb eller en kloakledning, på et givet sted. Måles f.eks. i liter pr. sekund eller m pr. time.
Vandkvalitet - Sammenfattende udtryk for vandets indhold af alle de stoffer og materialer, som kan tænkes at forekomme i vand.
Vedligeholdelse - Tiltag, som opretholder et anlægs tilstand.
Vejledende krav - En kravværdi, der skal tilstræbes overholdt, men ikke retsforfølges.
Vejvand - Der forstås overfladevand fra veje. Denne betegnelse anvendes, når der udelukkende er tale om udløb til recipient i form af overfladevand fra veje.
Vidensniveau 1 og 2 - I henhold til jordforureningsloven kortlægges jordforurening på 2 niveauer:
Vidensniveau 1: Hvis der er eller har været forurenende aktiviteter på en grund, bliver den kortlagt på Vidensniveau 1 (V1 kortlægning). Det kan f.eks. have været benzinsalg eller et autoværksted på ejendommen. Når ejendommen er kortlagt på Vidensniveau 1 betyder det, at der kan være mistanke om, at grunden kan være forurenet.
Vidensniveau 2: En grund kan efterfølgende kortlægges på Vidensniveau 2 (V2 kortlægning), hvis der laves en forureningsundersøgelse der viser at et eller flere forurenende stoffer findes i så høje koncentrationer at det kan være skadeligt for mennesker eller miljø at være i kontakt med jorden.

Ø
Økologi - Læren om samspillet i naturen, dvs. mellem omgivelserne og de levende organismer samt mellem disse indbyrdes.
Økosystem - Et samfund af organismer og deres ydre omgivelser (jord, vand, klima etc.) på et bestemt område eller sted. Det kan være en sø, en skov eller lignende, men også jorden som helhed kan ses som et økosystem.
Økotoksikologi - handler om forskellige giftige stoffers indvirkning på og påvirkning af økosystemerne. Disse former for giftige stoffer kaldes miljøgifte, og der findes en hel del forskellige af dem. De deles oftest op i 3 hovedkategorier: Pesticider, tungmetaller og hormonforstyrrende stoffer.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015