Jordforurening

Der findes nogle får jordforureningslokaliteter, som er kortlagt på vidensniveau 2 (V2) efter jordforureningsloven. Det betyder, at der er konstateret en jord- og/eller grundvandsforurening.

 

I OSD og opland til Odder Vandværk, Ulvskovværket er der lokalitet nr. 727-00073, som ligger i Torrild by. Der er tale om det gamle mejeri, hvor der er en forurening med fyringsolie i jorden.

 

I OSD ved Fillerup by er der lokalitet 727-00411. Der er er tale om en villa-olietank, hvor der er fundet forskellige olieprodukter i det terrænnære grundvand. Der er ikke vurderet at være nogen forureningsrisiko.

 

I OSD længst mod sydøst er der lokalitet nr. 727-00017, som er en tidligere losseplads (Morsholt). Der er fundet lossepladsperkolat i det terrænnære grundvand, men ikke i det primære grundvandsmagasin. Odder Kommune moniterer på lossepladsen hvert 2. år for at følge udviklingen.

Vandanalyser udtaget i 2014 fra Rævs Å, som ligger nedstrøms lossepladsen, indikerer, at Rævs Å ikke er perkolatpåvirket.

 

Lokalitet nr. 727-00301 er beliggende i indvindingsoplandet til Gjesing Vandværk umiddelbart uden for OSD Fillerup. Der er tale om en gammel losseplads, hvor der er fundet forskellige olieprodukter og tjære i jorden. Region Midtjylland har i 2018 fået udført en forureningsundersøgelse på lokaliteten. Det er vurderet, at forureningen ikke udgør en risiko for grundvandsressourcen. I forbindelse med forureningsundersøgelsen blev der konstateret en forurening i det sekundære grundvand ved et jorddeponi, der ligger nordvest for den gamle losseplads. Region Midtjylland har vurderet, at den deponerede jord ikke udgør en risiko. Regionen overvejer at kortlægge jorddeponiet på V1 uden indsats.

 

Lokalitet nr. 727-00124 er beliggende i Fillerup og delvis i indvindingsoplandet til Odder Vandværk - Ulvskovværket. Der er tale om en tidligere maskinindustri med stort olieoplag. Lokaliteten er undersøgt i 2014 og kortlagt på V1, da der blev fundet kulbrinter i jorden og TCE i grundvandet. Regionen har vurderet, at den påviste forurening ikke udgør en risiko for påvirkning af det primære grundvandsmagasin i området, og der er derfor ingen indsats i forhold til grundvandsressourcen.

Det er Region Midtjylland der kortlægger og overvåger disse forureningslokaliteter. Ingen af de kortlagte lokaliteter er vurderet til at udgøre en risiko for nogle af vandværkerne i indsatsplanen.