Hadrup Vandværk

Vandværket indvinder fra boring DGU nr. 107.897, som er filtersat 16,5-18,5 meter under terræn. Boringen ligger på vandværkets grund omgivet af landbrugsarealer. Boringen indvinder fra et sandlag, der er beliggende under 11 meter ler, der giver en vis beskyttelse mod miljøfremmede stoffer.

Kvaliteten af grundvandet er god i boringen. Der er ikke påvist nitrat. Der er observeret et indhold af sulfat og fosfor på henholdsvis 50-60 mg/l og 0,15 mg/l. Der er ikke målt miljøfremmede stoffer i grundvandet. Ammonium, jern og mangan reduceres under vandbehandling. Indholdet af arsen ligger i niveauet 5-10 µg/l og reduceres ligeledes under vandbehandling.

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018