Fredede områder

Fredninger

I Odder Kommune findes en række arealfredninger, se kort herunder.

Statisk kort

Når man klikker på et fredet areal, fremkommer et vindue med link til den detaljerede fredningskendelse.

De fredede arealer er områder, som kan rumme særlige landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier. Formålet med langt de fleste fredninger er at sikre, at landskabets tilstand ikke ændres. De kan også indeholde bestemmelser om naturpleje, naturbeskyttelse og offentlig adgang. Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del, er myndighed for administration af fredningskendelserne i Odder Kommune.

Fredningskendelsen for hver enkelt fredning beskriver formålet med fredningen og bestemmelser for f.eks. byggeri, anlæg, beplantning og terrænregulering. Der er også ofte bestemmelser om offentlighedens adgang, så det sikres, at området kan benyttes rekreativt.

Sondrup -Åkær fredningen

Denne fredning omfatter ca. 1600 ha; den er kommunens største landskabsfredning og rummer kommunens største naturværdier. Formålet med fredningen er at sikre de landskabelige, de rekreative, de geologiske, de historiske, de arkæologiske, samt de botaniske, zoologiske og entomologiske interesser.

Landskabet indenfor fredningen er meget varieret. Der er sandjord med tørre bakker, der er fugtige områder med frodig eng, rigkær og mose, ellesump, rørskov og strandeng og der er løv- og nåleskov. Alt sammen danner det grundlag for en rig og varieret flora, som igen er betingelsen for et rigt insektliv.

 

Græssende dyr på eng inden for Sondrup- Åkær fredningen

De mange sommerfugle i området

Flemming Naabye som har registreret sommerfugle siden 1952, har i årene 1989 - 2017 registreret 622 arter storsommerfugle i området omkring Amstrup og Uldrup Bakker. Af disse må 22 betegnes som arter, der ikke hører hjemme i DK, yderligere må 46 betragtes som arter, der er danske, men som ikke er hjemmehørende i Amstrup. Dernæst må 13 betragtes som forsvundet fra lokaliteten. I alt er 81 arter ikke - eller ikke længere tilhørende lokaliteten. Tilbage bliver 541 arter, der med rimelig sikkerhed kan siges at være fastboende i området. Det er næsten 2/3 af de i Danmark hjemmehørende arter, hvilket gør Amstrup, Amstrup Enge og Uldrup Bakker til et unikt område med hensyn til storsommerfugle.

Udsigten fra Trustrup udsigtshøje som ligger inden for Sondrup - Åkær fredningen. Foto: Merete Johannsen

Sommerfuglerapport

Her kan du læse Flemming Naabyes sommerfuglerapport

Gul frøstjerne

I Amstrup enge finder man den sjældne plante Gul frøstjerne som danner fødegrundlag for den sjældne sommerfugl frøstjernemåleren.

 

Foto af gul frøstjerne/frøstjernemåler