Indberetning af vandmængder

Retningslinje

  • Ejerne af et alment vandforsyningsanlæg skal registrere de vandmængder, som indvindes fra anlægget og indberette disse til Odder Kommune.
  • Ejerne af et alment vandforsyningssanlæg skal måle og registrere grundvandsstanden i anlæggets indvindingsboringer og omkringliggende boringer og brønde i det omfang, det er bestemt i anlæggets indvindingstilladelse. Resultaterne skal opbevares i mindst 10 år. De skal på anmodning forevises myndighederne.
  • Ejerne af et alment vandforsyningsanlæg skal indberette pejlinger i henhold til bestemmelser i vandindvindingstilladelsen for hvert år inden den 1. februar til den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter).
  • Ejeren af et alment vandforsyningsanlæg skal indberette status pr. 31. december for vandforsyningsanlæggets tilknyttede drikkevandsboringer. Indberetningen foretages hvert år inden den 1. februar til den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter).

Redegørelse

Alle almene vandværker skal registrere deres oppumpede vandmængder. Oplysningerne er vigtige, idet de bruges i kommunens arbejde med den løbende planlægning og sagsbehandling inden for vandforsyningsområdet. Måleren skal derfor være placeret inden filteranlægget. Vandværker, der afleder skyllevand til kloakken, skal desuden måle mængden af skyllevand og indberette til Odder Spildevand med henblik på at afregne efter gældende spildevandstakster.

Ved andre typer indvindingsanlæg skal den oppumpede vandmængde måles, hvis indvindingstilladelsen er større end 3.000 m3 pr. år.

Målingerne skal indberettes til kommunen årligt pr. anlæg eller vandværk. Odder Kommune udsender indberetningsskema i december, og senest 1. februar skal Odder Kommune modtage indberetningsskemaet for det foregående år.

Ejendomme med egen indvinding til husholdningen uden tilslutning til offentlig kloak, kan efter aftale med Odder Spildevand frivilligt opsætte en måler, hvorefter spildevandsafgiften bliver afregnet efter det faktiske forbrug.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.