Områdevandværker

Af hensyn til den fremtidige forsyningssikkerhed er vandværkerne grupperet indenfor 5 interesseområder, hvortil der er knyttet et områdevandværk (område A til E). Baggrunden er at den fremtidige vandforsyning baseres på de almene vandværker med en størrelse og tilstand, som kan sikre en stabil vandforsyning med en god vandkvalitet i forsyningsområdet samt sikre den nødvendige beskyttelse af grundvandsressourcen i oplandet.

Statisk kort

Områdevandværk for interesseområderne er følgende:

  • Områdevandværk for det fremtidige interesseområde A er Odder Vandværk
  • Områdevandværk for det fremtidige interesseområde B er Hundslund Vandværk
  • Områdevandværk for det fremtidige interesseområde C er Vandværket Skovkilde
  • Områdevandværk for det fremtidige interesseområde D er Gosmer-Halling Vandværk, Fensten Vandværk og Over Randlev Vandværk i fællesskab (Kildepladsen)
  • Områdevandværk for det fremtidige interesseområde E er Tunø Vandværk

Odder, Hundslund, Gosmer-Halling/Fensten/Over Randlev (Kildepladsen) og Tunø Vandværk samt Vandværket Skovkilde er områdevandværker i de fremtidige interesseområder da de er bedst udbyggede mht. bygninger, boringer, ledningsnet og vandkvalitet. De ligger endvidere i områder med særlige drikkevandsinteresser. Et områdevandværk skal kunne forsyne de øvrige vandværker i det fremtidige interesseområde med vand, hvis vandkvalitet, økonomi eller andre forhold gør, at et vandværk ikke kan levere vand til forbrugerne. Områdevandværket skal i planperioden, i et samarbejde med de øvrige vandværker, planlægge udbygning af områdevandværkets kapacitet ud fra den forventede udvikling i vandforsyningsstruktur inden for interesseområdet.

De enkelte vandværker har mulighed for at:

  • foretage renovering af eksisterende indvindingsanlæg
  • undersøge muligheden for alternativ vandindvinding inden for eget forsyningsområde
  • eller optage forhandling med vandværker inden for samme fremtidige interesseområde, hvor der tages hensyn til, hvad der er mest økonomisk ansvarligt at foretage tilkobling til, og hensyn til den fremtidige forsyningssikkerhed.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.