Dyngby Strands Vandværk

Vandværket har to indvindingsboringer, DGU nr. 99.413 og 99.563. Boring DGU nr. 99.413 er filtersat 39-45 meter under terræn, mens boring DGU nr. 99.563 er filtersat 38-50 meter under terræn. Begge boringer indvinder fra det øvre magasin. Over magasinet findes lerlag med mægtigheder på op til 20 m, der ved boringerne giver en god beskyttelse af grundvandsmagasinet mod aktiviteter på overfladen. Analyser af grundvandet fra de to boringer og fra drikkevandet ved vandværket viser, at der indvindes grundvand, der er fri for nitrat, og som har et lavt sulfatindhold. Grundvandet vurderes til at være 50-100 år gammelt. Der ses et relativt højt indhold af ammonium og fosfat i råvandet. Disse stoffer fjernes i forbindelse med vandbehandlingen, og de optræder dermed ikke i drikkevandet. Der er fundet et mindre indhold af nitrat i drikkevandet. Dette skyldes sandsynligvis, at det ammonium, der er til stede i grundvandet omdannes til nitrat, når grundvandet iltes ved vandbehandlingen på vandværket.

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015