Kystvande og fjorde

Vandløbene i Odder Kommune udleder vand i hovedvandoplandene Århus Bugt, Randers Fjord og Horsens Fjord. Hovedvandopland Horsens Fjord modtager langt den største del af vandet fra kommunen og har et samlet landareal på ca. 791 km2. Området strækker sig fra Juelsminde i syd til Norsminde i nord og omfatter en stor del af Bjerre Halvøen, oplandet til Horsens Fjord og oplandet til Norsminde Fjord. Mod øst er der kyststrækninger ud til det nordlige Lillebælt og Kattegat, hvor øerne Endelave og Tunø ligger.
Hovedvandopland Horsens Fjord indeholder 506 km målsatte vandløb og seks målsatte søer. Kystvandene i området omfatter det nordlige Bælthav udfor Juelsminde, farvandet omkring Endelave og Tunø, Horsens Fjord, farvandet syd for Århus Bugt og udfor Gylling Næs samt Norsminde Fjord.

Miljøtilstanden for Horsens Inderfjord og Horsens yderfjord er dårlig med dybdegrænser for ålegræs på henholdsvis 1,3 m og 2,3 m. Endelave og kystvandet fra Norsminde Fjord er klassificeret som ringe, med en dybdegrænse for ålegræs på 4,3 m. Kravet for god økologisk tilstand er, at ålegræs skal gro ud til en vanddybde på 7,3-9,0 m. Norsminde Fjord vurderes til at have en ringe eller dårlig økologisk tilstand, men der findes ingen oplysninger om dybden af ålegræs.

Den ringe tilstand skyldes uklart vand pga. stor algevækst. Denne algevækst fremkommer pga. høje tilførsler af næringsstofferne kvælstof og fosfor. Norsminde Fjord er især påvirket af tilførsel af fosfor, imens de øvrige kystområder især er påvirket af kvælstof fra landbrugsarealerne.

Læs mere om hvordan man vil fjerne kvælstof og fosfor ved hjælp af vådområde i dalen mellem Odder by og Norsminde Fjord.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015