Havvand

Odder Kommune har en lang kyststrækning, og det er derfor interessant at se på, hvilken form for oversvømmelse der kan forekomme i kommunens kystnære områder, som følge af havvandsstigning og stormflod.

Til kortlægning af oversvømmelser forårsaget af fremtidens havstigninger, er der anvendt værdier fra Kystdirektoratets Metoderapport for Kystplanlægger.

Tabel 1.1 viser den fremtidige vandspejlsskote for stormflod og er anvendt til at fastlægge oversvømmelsesudbredelsen i kortlægningen.

Tabel 1.1: Anvendte vandspejlskoter for stormflod i kortlægningen af oversvømmelser fra havvand.

 

 

 

 

Til beregning af oversvømmelsesudbredelsen af stormflod ved et givent vandspejl, er der anvendt data fra SDFE (Styrelsen for Data og Forsyningseffektivitet). Grundlaget for havvandskortlægningen (SEARISE) er dels den landsdækkende højdemodel og dels de hydrologiske tilpasningslag (rørledninger, sluser, viadukter m.fl.), som kommunerne indrapporterer.