Spildevandsplanens mål

Grundlaget for målsætningerne i Odder Kommunes spildevandsplan er udsprunget af Byrådets overordnede vision for Teknik og Miljø, som lyder:

”Byrådet ønsker en attraktiv, mangfoldig og bæredygtig kommune fuld af kvalitet, oplevelser og liv”.

Med udgangspunkt i den overordnede vision og de tilhørende pejlemærker og indsatsområder sættes forsyningssikkerhed, natur-og miljøhensyn og klimatilpasning i fokus i håndteringen af spildevand i Odder Kommune. Det er derfor disse overordnede mål, der sætter rammen for spildevandsplanlægningen.

Spildevandsplanen indeholder Byrådets planer for spildevandshåndtering i de kommende 4 år og skitserer den langsigtede udvikling for den efterfølgende periode.

I spildevandsplanlægningen griber alle målsætninger ind i hinanden. Fremtidige udfordringer skal håndteres med bæredygtige løsninger, som samtidig bidrager til at skabe attraktive oplevelser og liv, f.eks. i rekreative områder. På denne måde tænkes vandet som en ressource i kommunen.

Spildevandsplanen har stor betydning for vandmiljøet og for vores almene sundhedstilstand.

Den indeholder muligheder for at skabe anderledes naturoplevelser og rekreative områder, og den er med til at sætte rammerne for, hvor ofte vi vil se oversvømmelser af f.eks. veje og kældre.

Med spildevandsplanen ønsker Odder Kommune at fokusere på, at:

  • forsyningssikkerhed, natur-og miljøhensyn og klimatilpasning gør at vandet udgør en ressource,
  • effektivisere spildevandsområdet ved centralisering af renseanlægsstrukturen,
  • sikre en miljøvenlig, effektiv og økonomisk rensning af spildevandet med henblik på opfyldelse af miljøkvalitetsmålene,
  • konsekvenser ved stigende nedbør som følge af klimaforandringer indarbejdes i planlægningen af spildevandstekniske anlæg,
  • regnvand nedsives lokalt og, hvor nedsivning ikke er mulig, så vidt muligt forsinkes i rekreative løsninger,
  • sikre gode badevandsforhold i henhold til EU’s badevandsdirektiv.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015