Natura 2000-områder

Natura 2000 er et netværk af beskyttede naturområder i EU, som er udpeget for at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. I Danmark udgør de 252 Natura 2000-områder 8 % af landarealet og 18 % af havarealet. Hvert område har et “udpegningsgrundlag” med særligt beskyttede arter og naturtyper, og målet er at skabe gunstig bevaringsstatus for disse. Inden for Natura 2000-områderne  ligger mange af kommunens bedste § 3-beskyttede naturområder.

Natura 2000-områder i Odder Kommune:

Odder Kommune har del i to Natura 2000-områder "Horsens Fjord, havet øst for og Endelave" samt "Kysing Fjord"

Statisk kort

Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56.

Natura 2000-området omfatter Habitatområde H52 samt Fuglebeskyttelsesområde F36 og har et samlet areal på 45.823 ha, hvoraf størstedelen er hav. Inden for området ligger også flere vildtreservater.

Området består af Horsens fjord med øerne Vorsø, Alrø, og Hjarnø, kysten fra halvøen Gyllingnæs og op til Hou samt et stort havområde ud for med øerne Endelave og Svanegrunden.

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte de store sammenhængende strandengsarealer, kyst- og havnaturtyper samt de tilknyttede yngle- og trækfugle.

 

Strandeng med udsigt over Horsens Fjord. Foto: Stine Wraae Bach

Langs kysten i Odder Kommune ligger udstrakte arealer med strandeng stedvist i mosaik med enårig strandengsvegetation, tidvis våd eng og rigkær. Her ligger også kystnære skovnaturtyper som elle-og askeskov, bøg på muld, egeblandskov og på de stejle skrænter ud mod Horsens fjord findes stilk-egekrat og kystklint/klippe.

I havet ud for kysten optræder de marine naturtyper sandbanke, vadeflade, strandlaguner, stenrev og lavvandede bugter.

Området rummer Odder Kommunes største naturværdier.

Kysing Fjord, Natura 2000-område nr. 59
Natura 2000-området består af Fuglebeskyttelsesområde nr. F30 og har et areal på 370 ha.

Fjordområdet består af Norsminde Fjord, der er et ca. 3 km. langt, lavvandet fjordområde omkring udmundingen af Rævs Å samt af Kysing Fjord og de omkringliggende strandengsarealer. Gennemsnitsdybden er ca. 60 cm.

Natura 2000-området er udpeget på grund af tilstedeværelsen af trækfuglen sangsvane, men huser også en lang række ande- og vadefugle. Området er endvidere udpeget som vildtreservat.

Norsminde Fjord set fra sydsiden ved Norsminde. Foto: Stine Wraae Bach