Alrø Vandværk

Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr. 107.747 og 107.896. Boring DGU nr. 107.747 er filtersat 25-30 meter under terræn, mens boring DGU nr. 107.896 er filtersat 20-30 meter under terræn. Boring DGU nr. 107.747 ligger på vandværkets grund omgivet af landbrugsarealer og skov. Boring DGU nr. 107.896 ligger i skov. Boringerne indvinder fra et sandlag, der er beliggende under 12-20 meter ler, der giver en god beskyttelse mod miljøfremmede stoffer.

Boringerne er artesiske, det vil sige, at vandtrykket står højere end terrænoverfladen.

Kvaliteten af grundvandet er god i begge boringer. Der er ikke påvist nitrat. Der er observeret et lavt indhold af sulfat og fosfor på henholdsvis 15-20 mg/l og 0,1 mg/l. Der er ikke målt miljøfremmede stoffer i grundvandet. Ammonium, jern og mangan reduceres under vandbehandling på vandværket. Indholdet af arsen ligger i niveauet 10-15 µg/l og reduceres ligeledes under vandbehandling.

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018