Gjesing Vandværk

Gjesing Vandværk incl. boringer ligger i Skanderborg Kommune. En del af indvindingsoplandet ligger i Odder Kommune i indsatsområdet. Der er med baggrund i den udførte statslige grundvandskortlægning og efter en konkret vurdering foretaget af Odder Kommune ingen indsatser for grundvandsbeskyttelse i den del af indvindingsoplandet, som ligger i Odder Kommune.

Skanderborg Kommune foretager en vurdering på indsatser for den del af vandværkets indvindingsopland, som ligger i Skanderborg Kommune.