Afledning af tag- og overfladevand

Nykloakering af bysamfund vil som udgangspunkt blive udført som spildevandskloak, dvs. det er grundejers ansvar at aflede regnvand til nedsivning eller LAR på egen matrikel.
For at sikre dræn, grøfter og vandløb mod overbelastning under nedbør anbefales det generelt at ejere af ejendomme undersøger mulighed for anvendelse af LAR-løsninger.
Eksisterende afledningsforhold kan bibeholdes under forudsætning om at afledte vandmængder ikke øges væsentligt (befæstelse af arealer, forøgelse af tagareal). Øges afledning af regn- og overfladevand til recipient, skal der meddeles udledningstilladelse.

Overfladevand fra landbrugsejendomme og erhverv i landområder, hvor der er kloakeret for regnvand gennem separate regnvandsledninger, er den offentlige kloakforsyning som udgangspunkt kun forpligtet til at modtage regnvand fra beboelsesejendommen.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015