Oversigt over indsatser

Odder Kommune prioriterer behovet for indsatsen så effekten af tiltagene bliver størst. Indsatserne er derfor blevet prioriteret tidsmæssigt i samarbejde med de berørte vandværker og i samarbejde med Region Midtjylland. Odder Kommune koordinerer sammen med vandværkerne og Region Midtjylland den konkrete indsats, der skal iværksættes over for nitrat og øvrige forureningskilder, herunder også kommunens tilsyn med erhvervsvirksomheder, landbrugsbedrifter, olietanke m.m.

Generelt gælder det, at jo tættere en mulig kilde til forurening ligger på en indvindingsboring og jo større grundvandsrisiko, der er forbundet med den enkelte kilde, jo højere er indsatsen prioriteret.

Odder Kommune har derfor besluttet at øge grundvandsbeskyttelsen generelt og dermed også i Indsatsområderne og de prioriterede områder i OSD Boulstrup. Odder Kommune har på den baggrund udpeget og udarbejdet handleplaner for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) jf. Naturstyrelsens Vejledning af 2. juli 2013, omkring vandindvindingsboringer til almene vandforsyninger. De beregnede BNBO kan ses på kortet herunder.

Inden for BNBO kan lovlige forhold, som vurderes at udgøre en konkret trussel for vandforsyningsboringer, reguleres gennem tinglyste aftaler eller påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 mod fuld kompensation til lodsejeren. Navnlig risikoen for spild, uheld eller fejldoseringer indgår i vurderingen af, om der er behov for at sætte ind over for en mulig forureningskilde. Byrådet vil medio 2015 tage stilling til gennemførelse af BNBO-handleplanerne.

 

Statisk kort

Beslutter Byrådet at gennemføre BNBO-handleplanerne har kommunalbestyrelsen inden for BNBO mulighed for at påbyde rådighedsindskrænkninger, f.eks. i form af ændret dyrkningspraksis jf. miljøbeskyttelseslovens § 24. De arealer, der er udlagt som BNBO, er ikke bindende for de enkelte lodsejere, før kommunalbestyrelsen har udstedt et eventuelt påbud med rådighedsindskrænkninger. Et påbud om rådighedsindskrænkninger, jf. § 24, vil altid blive konkret vurderet på hver ejendom, og lodsejeren er i henhold til miljøbeskyttelsesloven berettiget til fuldstændig erstatning. I henhold til miljøbeskyttelsesloven afholdes erstatningen af de brugere der har fordel af påbuddet, dvs. den relevante vandforsyning.

Odder Kommune har besluttet at gennemføre særlige aktiviteter for at beskytte grundvandet i såvel indsatsområder indenfor indvindingsoplandet til de almene vandforsyninger som i prioriterede områder. Hvis Byrådet vedtager, at beskyttelsestiltagene i BNBO skal implementeret, gennemføres disse først, og først derefter vil beskyttelsestiltagene i indvindingsoplande gennemføres, hvis der er behov. Behovet for yderligere tiltag vurderes efter at Odder Kommune har foretaget beregning af nitratudvaskningen. I forbindelse med beregning af nitratudvaskningen indhenter vandværkerne sammen med landbruget og kommunen de aktuelle data hos de berørte lodsejere. Data er høstudbytte, anvendelse af halmnedmuldning samt oplysninger om gyllenedfældning på markniveau. Derefter kontrolleres om, det er de korrekte data, der anvendes i beregningsprogrammet CTtools. Beregning af nitratudvaskningen vil ske på markniveau. De i indsatsplanen oplyste tal for nitratudvaskning er beregnet på markniveau og med normtal i CTtools.

I indsatsområder skal der forventelig indgås aftaler mellem den enkelte lodsejer og den relevante vandforsyning om dyrkningspraksis, jf. vandforsyningslovens § 13 d. Såfremt der herefter ikke inden for en periode på 2 år er påbegyndt indgåelse af aftale med de pågældende lodsejere om dyrkningspraksis inden for indvindingsoplandet, vil kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering af de pågældende arealer og arealanvendelse påbyde rådighedsindskrænkninger for anvendelse af kvælstof, jf. miljøbeskyttelseslovens § 26 a. Et påbud om rådighedsindskrænkninger, jf.§ 26 a, vil altid blive konkret vurderet for hver ejendom og på baggrund af den aktuelle dyrkningspraksis på ejendommen. Lodsejeren er i henhold til miljøbeskyttelsesloven berettiget til fuldstændig erstatning. Lodsejeren er ikke forpligtet til at ændre dyrkningspraksis, før der er indgået aftale eller givet påbud. Odder Kommune har besluttet, at lodsejerens erstatning afholdes af den vandforsyning, der har fordel af påbuddet/frivillig aftale.

I de dele af indvindingsoplandene til Gosmer-Halling Vandværk, Kildepladsen,Vandværket Skovkilde og Odder Vandværks kildeplads ved Boulstrup, der ligger i indsatsområder, skal såvel kommune som vandværker arbejde målrettet for at indgå frivillige aftaler om skovrejsning. Skovrejsning giver som følge af fredskovspligten en permanent beskyttelse. Skovrejsning vil dermed bidrage med den nødvendige og vedvarende reduktion i såvel nitratudvaskning som pesticidanvendelse til sikring af grundvandet som en fremtidig drikkevandsressource i området.

Den nærmere opgørelse over indsatsbehovet findes dels i tabellen herunder, hvor det overordnede indsatsprogram og tidsplan er vist. Desuden findes en nærmere redegørelse for indsatser, der er peget på ved de enkelte vandværker, som er et supplement til det overordnede indsatsprogram. Indsatserne er grupperet i forhold til, om det er vandforsyningerne, Odder Kommune eller Region Midt, der er ansvarlig for, at indsatsen gennemføres.

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015