Tunø Vandværk

Tunø Hovedgade 6B, 8300 Odder (Jupiter ID 79205)

Vurdering af tilstand

Baseret på tilsyn 20. juni 2013

Boringer God
Kildepladsen Acceptabel
Bygninger God
Tekniske installationer God
Hygiejne God
Ledningsnet Acceptabel
Råvandskvalitet Acceptabel
Rentvandskvalitet Acceptabel
Forsyningssikkerhed Acceptabel

Indvinding

Indvindingstilladelsen er på 13.000 m³/år og udløber senest et år efter vandhandleplanens vedtagelse. Vandværket forsyner fortrinsvis boliger og sommerhuse.

Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr. 100.59 og 100.37. Desuden har vandværket en reserveboring, DGU nr. 100.38 (endnu ikke taget i brug). Boring DGU nr. 100.37 er filtersat 11-15,3 m u.t., mens boring DGU nr. 100.38 og 100.59 er filtersat hhv. 12,5-14,5 og 14,5-17 m u.t. Boring DGU nr. 100.37 ligger i vandværksbygningen og 100.59 ligger på vandværkets grund omgivet af landbrugsarealer mens boring DGU nr. 100.38 ligger i landbrugsareal. Boringerne er placeret i tørbrønd med alarm. Tørbrønde er ved tilsynet fundet tæt og i god stand. På boringerne er etableret prøvetagningshane og vandtæt aflukning af borerør, pejling foregår elektronisk. Der er ikke udluftningsstuds.

Kildepladsen og tørbrønde er renholdt og ryddeligt. 10 m fredningsbælte er udlagt og 25 m beskyttelseszone er etableret.

Beskrivelse af vandværket

Vandværket er opført i 1967.

Råvandet iltes ved luftindblæsning med kompressor og efterfølgende filtrering i et lukket filter. Vandet ledes efterfølgende til en rentvandsbeholder og udpumpes til forbruger med 2 hydroforer. Rentvandsbeholder ligger uden for vandværksbygning.

Bygning og tekniske installationer er fundet i god vedligeholdelsestilstand ved tilsynet. Der er renholdt og ryddeligt og vandværksbygning er aflåst.

Filtre skylles efter mængde, på nuværende tidspunkt er det ca. hver anden dag. Skyllevand ledes ud på markareal.

Kapaciteten er opgjort ved beregning af evnefaktoren for døgn og time. Evnefaktoren er beregnet til 2,6 m³/døgn og kapaciteten af vandværket vurderes at være tilfredsstillende.

Ledningsnet

De ældste dele af ledningsnettet er udskiftet for ca. 15 år siden. En del af ledningsnettet er etableret i 1970'erne i forbindelse med udbygning af sommerhusområderne. Ledningsnettet består af PVC. Ledningsplan findes på papir. Ledningstabet skønnes at være under 10 %. Ledningsnettet vurderes at være i rimelig til god stand.

Vandkvalitet

Kvaliteten af råvandet er acceptabel. Råvandet i de 3 boringer er af vandtype A. Indhold af ammonium, jern og mangan ligger generelt på niveau med grænseværdi for rentvand. Indhold af nitrat viser en tydeligt faldende tendens over tiden. I boring DGU nr. 100.37 og 100.59 er indholdet faldet fra hhv. 160 og 70 mg/l i 1990 til ca. 20 mg/l i 2013. I boring DGU nr. 100.38 er indholdet faldet fra 140 mg/l i 1990 til ca. 60 mg/l i 2010. Råvandet har et relativt højt indhold af sulfat på ca. 50-85 mg/l og et indhold af ilt på 1-4 mg/l. Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i råvandet.

Rentvandskvaliteten er acceptabel. I rentvandet er der påvist indhold af nitrit og nitrat, begge med tydelig faldende tendens. Indholdet af nitrit ligger over grænseværdien på 0,1 mg/l, seneste måling i 2013 viste et indhold på 0,14 mg/l. Indholdet af nitrat er målt til 19 mg/l i 2012. Der observeres indhold af Kimtal 22 og 37 ºC, dog under grænseværdi.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden vurderes at være acceptabel. Vandværket har 2 boringer, begge med acceptabel råvandskemi og beliggende på samme kildeplads.

Tørbrønde og vandværket er aflåst, tørbrønde med alarm. Vandværket har én proceslinie og rentvandsbeholder. Kapaciteten af vandværket er tilfredsstillende. Vandværket har hverken beredskabsplan eller nødstrømsforsyning. Forbindelsesledning til Stenkalvens Vandværk, Tunø er under etablering.

I forsyningsområdet findes 1-2 mindre enkeltanlæg og ingen ikke-almene vandværker, som kan tilsluttes vandværket i planperioden. Der forventes ingen by- eller erhvervsudvikling i forsyningsområdet. Vandbehovet i planperioden forventes at være uændret.

Fremtidig forsyning

  • Etablering af forbindelsesledning til Stenkalvens Vandværk, Tunø
  • Fortsat fokus på nedbringelse af indholdet af nitrit i rentvandet

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.