Risikoområde 18: Boulevarden, Rodstensgade, Sønderbakken og Skovly i Odder

Beskrivelse af problematik

I området ligger 3 lavninger med boliger, som risikerer oversvømmelse fra nedbør, der falder i området under ekstremregn, hvor kloakken ikke kan følge med. Der er risiko for vanddybder på over 0,5 m. Der er risiko for spildevand på terræn fra fælleskloakken.

Handling

Inden 2025 skal der udarbejdes en analyse af problemets omfang. På baggrund heraf kan handleplan med nærmere analyse af tiltag og finansiering af løsninger udarbejdes.