Ledningsnet og -tab

Det er vandværkerne, som har ansvaret for at vedligeholde ledningsnettet fra vandværket til grundskel. Grundejeren har pligt til at vedligeholde ledningen på egen grund.

Hos de større vandværker i Odder Kommune er ledningsnettet registreret digitalt. Den digitale registrering kan variere fra fuld webbaseret ledningsnet model, til CAD–tegninger, baseret på opmåling med GPS.

Hos en række af vandværkerne, som oftest de mindre vandværker, er ledningsnettet registreret på papir. Omfanget og kvaliteten af informationerne på papirkort varierer, da de som oftest viser placering af ledningsnettet men uden fyldestgørende informationer om materiale, alder eller dimension af ledninger.

Ledningstabet er et udtryk for det spild af vand, der fremkommer ved utætheder eller brud på distributionsnettet, dvs. på strækningen mellem vandværket og forbrugerne. Med til vandspild regnes også aftapning fra eventuelle brandhaner på ledningsnettet og andre aftapninger, der ikke er målbare eller forsynet med forbrugsmålere. I praksis opdages større ledningstab ved ledningsbrud eller aftapninger med udstrømmende vandmængder, mens mindre ledningstab kan være vanskeligere at lokalisere.

Store uidentificerede ledningstab forekommer ikke hos nogle af vandværkerne i Odder Kommune. I de tilfælde, hvor man har registreret store ledningstab, har det været i forbindelse med brud på hovedledninger, som hurtigt repareres og således ikke længere giver anledning til ledningstab. Generelt beretter vandværkerne, at de har et minimalt eller intet vandspild.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.