Vejreglerne

Vejreglerne anbefaler en funktionel klassificering af det samlede vejnet. Det vil sige, at den enkelte vej i vejsystemet skal have en placering i den samlede vejstruktur, som svarer til vejens trafikale funktion og betydning.

Formålet er at opnå et vejsystem med vejklasser, der gør det tydeligt for trafikanterne, hvilken type vej de færdes på, og dermed hvilken adfærd, der ønskes.

Vejreglernes forslag er at klassificere vejene funktionelt i følgende vejklasser:

  • Trafikveje - gennemfartsveje
  • Trafikveje - fordelingsveje
  • Lokalveje.

Figuren herunder viser princippet i sammenhængen mellem vejklasserne og deres trafikale funktion – fremkommelighed og/ eller tilgængelighed.

Vejreglerne (Planlægning af veje og stier i åbent land, januar 2012) definerer de tre vejklasser således:

  • Gennemfartsvejene tilgodeser god fremkommelighed kombineret med god sikkerhed for personbilerne. Dette kan f.eks. ske ved at begrænse eller helt fjerne langsomme køretøjer og reducere antallet af krydsninger og tilslutninger på disse veje.
  • Fordelingsvejene udgør bindeleddet mellem gennemfartsvejene og lokalvejene. De sikrer derfor både en rimelig fremkommelighed og en rimelig tilgængelighed, samtidig med at de udformes, så det foregår så sikkert som muligt for alle trafikanttyper.
  • Lokalvejene tilgodeser sikkerhed for alle, men især de lette trafikanter. Samtidig skal alle trafikanttyper have god tilgængelighed til disse veje kombineret med en rimelig fremkommelighed. Dette indebærer lave hastigheder af hensyn til sikkerheden.”

”Systematisk brug af de tre vejklasser samt stier giver en overskuelighed i planlægningsprocessen og ved udformningen af vejnettet.”

På baggrund af den funktionelle vejklassificering og vejens omgivelser besluttes en hastighedsklasse for den enkelte vej. Denne planlægningshastighed benyttes som grundlag for fastlæggelsen af vejens geometriske udformning.

Status og proces

Vejklasseplan 2014 er vedtaget af Udvalget for Miljø og Teknik den 28. oktober 2014.

Læs mere

Vejreglerne