Landbrug

Området er et landbrugsområde med en generel høj dyrkningsintensitet og med en relativ høj gennemsnitlig potentiel nitratudvaskning. Den potentielle nitratudvaskning er den mængde nitrat, der kan sive fra rodzonen ned mod grundvandet.

Nitratudvaskningen kan beregnes ud fra de gødningsregnskaber og oplysninger om sædskifte, som landmændene i området har indberettet. Beregningen foretages normalt på markniveau. I beregningerne indgår oplysninger om arealanvendelse (skov, by, natur m.m.) i øvrigt i området foruden oplysninger om jordbundsforhold og nedbørsforhold.

På baggrund af, at der ikke er konstateret nitrat i vandindvindingsboringerne i OSD Hundslund eller indvindingsoplandet til Oldrup Vandværk, er det af Odder Kommune vurderet, at der ved udarbejdelsen af denne indsatsplan ikke er behov for at foretage beregninger af den potentielle nitratudvaskning, da der ikke aktuelt er behov for at reducere nitratudvaskningen gennem ændringer i arealanvendelsen.

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018