Klagevejledning

Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4 kan der kun klages til Natur- og Miljø-klagenævnet over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over planforslagenes lovlighed, tilvejebringelse og offentliggørelse. Der kan ikke klages over planforslagenes hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Klage sendes til Odder Kommune, der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Odder Kommune senest 4 uger fra den endelige plans offentliggørelse.
Det er en betingelse for nævnets behandling af evt. klage, at der indbetales gebyr, der for tiden udgør 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. For oplysning om gebyr i forbindelse med klager, se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.