Det kan vi gøre

Det åbne land
I det åbne land er de primære klimaudfordringer øget vandføring i vandløbene og højtstående grundvand eller tørke, hvor klimaudfordringerne i byerne primært er oversvømmelse af huse og veje. Der er gode muligheder i at tænke i helheder når der skal laves klimatilpasning. F.eks. at kombinere klimaudfordringer med tilhørende oversvømmelser, med tiltag i det åbne land som f.eks. genslyngning af åer, etablering af vådområder og områder til opmagasinering af vand mv.

Landboforeningen Odder-Skanderborg vil gerne være med til at se på helhedsorienterede løsninger, der både rummer biodiversitet, miljø og klima i dialog med lodsejere og kommunen, og hjælpe med at finde forskellige løsningsforslag for at sikre en tilbageholdelse af vand i perioder med kraftigt nedbør.

Virkemidler
• Genslyng vandløb og udlæg lavtliggende områder i det åbne land til oversvømmelse, så der bliver mange små oversvømmelser undervejs på vandløbsstrækingen, der fungerer som en bremse på afledning af store mængder vand og modvirker ekstreme oversvømmelser længere nede i vandløbssystemet.

• Genskabe mere naturlig hydrologi i ådalene ved at omdanne landbrugsjorder til våd- og lavbundsområder, hvor vand kan tilbageholdes. Genskab engarealer til sommerafgræsning på de lavtliggende marker langs vandløb. På den måde fremmes biodiversiteten, og samtidig undgår man, at oversvømmelser af de vandløbsnære arealer medfører tab af landbrugsafgrøder. Når vandstanden i vandløb stiger op på engarealerne, fungerer engarealerne som bufferzone mod de dyrkede marker.

• Afledning af vand til regnvandsbassiner frem for direkte i kloak. Regnvandsbassiner kan udformes som permanente vandhuller eller som lavninger, der er tørre det meste af året. Lad så vidt muligt vilde planter vokse i bassinerne.

• Udvid nærarealerne ved eng- og vådområder langs kysten, så områderne har mulighed for at flyttehøjere op i landskabet, så de bevares, selv om vandstanden stiger permanent.

• Urørt skov med spontan træ- og kratvækst er levested for mange forskellige arter. Urørt skov har potentiale til at optage CO2 og lagre det som kulstof i økosystemer.

• Naturgenopretning af tørvedannende moser og lavbundsarealer. Det genskaber tabte naturområder til forskellige arter og naturtyperne har en god evne til at opsamle og lagre CO2 i økosystemer.


Byen
Der er mange muligheder for at naturen kan spille en rolle i indsatsen med at tilpasse byerne til klimaforandringerne, så biodiversiteten samtidig fremmes i byen og der skabes muligheder for ophold, færdsel og oplevelser ved bynær natur.

LAR står for håndtering af regnvand tæt på kilden – Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af Regnvand. Der er flere eksempler på LAR-anlæg i forbindelse med klimatilpasning i byen, hvor man kan opnå øget biodiversitet. Udlæggelse af flere grønne områder i byerne, vil også forbedre mikroklimaet og luftkvaliteten når det er meget varmt. Hvis du vil vide mere om LAR kan du læse mere på hjemmesiden LAR I DANMARK http://www.laridanmark.dk/lar-anlaeg-i-danmark/26509.

Virkemidler

• Vejbede med nedsivning af regnvand i små bede langs veje, som aflaster kloaksystemet og giver mulighed for nogle ekstra små grønne områder med blomstrende urter.

• Grønne tage aflaster kloaksystemet fordi de optager, fordamper og forsinker regnvandet. Tage konstrueres, så de kan bære et overliggende vækstlag med forskellige løsninger af blomstrende urter, græsser og mosser.

• Grønne vægge fungerer efter samme princip som grønne tage og om sommeren har de en kølende effekt i byerne, hvor temperaturen forventes at stige i fremtiden. På grønne vægge ophænges beplantning, hvor tagvandet ledes hen.

• Lavere befæstningsgrad, f.eks. grønne p-pladser. Brug græsarmeringssten og filterjord frem for asfalt.

• Beskyttelse af kystlinjer og havnebyer mod storm og oversvømmelse med stenrev og ålegræsbede i havet. Det skaber laguner og levesteder for dyr og planter tættere på kysten, samtidig med at ålegræs optager CO2.

• Konstruktioner i havet, f.eks. vindmøller, designes så de også kan bruges som levesteder til fisk og planter.