Fensten Vandværk

Fenstenvej 27A, 8300 Odder (Jupiter ID 79202)

Vurdering af tilstand

Baseret på tilsyn 17. juni 2014

 

  DGU nr. 108.75 og 108.86 DGU nr. 108.252
Boringer God God
Kildepladsen God Acceptabel
Bygninger God
Tekniske installationer God
Hygiejne God
Ledningsnet God
Råvandskvalitet Acceptabel God
Rentvandskvalitet Acceptabel
Forsyningssikkerhed Acceptabel

Indvinding

Indvindingstilladelsen er på 45.000 m³/år og udløber senest et år efter vandhandleplanens vedtagelse. Vandværket forsyner fortrinsvis boliger samt enkelte landbrugsejendomme.

Vandværket indvinder fra 3 boringer, DGU nr. 108.75 og 108.86 på kildeplads ved vandværket samt boring DGU nr. 108.252, fælles med Gosmer-Halling og Over Randlev Vandværk.

Boring DGU nr. 108.75 er filtersat 18,5-22,5 m u.t., mens boring DGU nr. 108.86 er filtersat 15-19 og 21,5-22,5 m u.t. Boringerne ligger på landbrugsareal. Begge boringer er placeret i aflåste tørbrønde. Tørbrønd til boring 108.75 og 108.86 er ved tilsynet fundet tæt og i god stand.På begge boringer er etableret pejlemulighed samt nedadvendt udluftningsstuds med insektnet og prøvetagningshane.

Kildepladsen og tørbrønde er renholdt og ryddeligt. 10 m fredningsbælte er udlagt og 25 m beskyttelseszone er etableret om begge boringer.

Boring DGU nr. 108.252 er filtersat 101-107 m u.t. og udført i 2006. Boringen ligger på landbrugsareal. Boringen levere råvand til Gosmer-Halling Vandværk samt til Over Randlev og Fensten Vandværk. Boringen er placeret i aflåst råvandsstation. Råvandsstation er ved tilsynet fundet tæt, dog fugtigt ved samlinger ved vandmåler. På boringen er etableret pejlemulighed, nedadvendt udluftningsstuds med insektnet, prøvetagningshane samt vandtæt aflukning af borerør.

Kildepladsen og råvandsstationen er renholdt og ryddeligt. 10 m fredningsbælt er udlagt, 25 m beskyttelseszone er ikke etableret.

Beskrivelse af vandværket

Vandværket er opført i 1969.

Råvandet iltes ved rislebakke og efterfølgende filtrering i et åbent filter. Vandet ledes efterfølgende til en rentvandsbeholder og udpumpes til forbrugere med frekvensstyrede pumper. Rentvandsbeholder er beliggende under vandværksbygning. Rentvandsbeholder er ikke inspiceret.

Filtre skylles en gang om ugen. Skyllevand afledes til slambassin, hvor skyllevand henstår i 12 timer inden afledning til vandløb.

Bygninger og tekniske installationer er fundet i god vedligeholdelsestilstand ved tilsynet. Der er renholdt og ryddeligt og vandværksbygning er aflåst.

Kapaciteten er opgjort ved beregning af evnefaktoren for døgn og time. Evnefaktoren er beregnet til 1,8 m³/døgn og kapaciteten af vandværket vurderes at være tilfredsstillende.

Ledningsnet

Hovedparten af ledningsnettet er etableret i 1968 og består af PVC. Ledningsplan findes digitalt. Ledningstabet er beskedent omkring 1,5-2 %. Ledningsnettet vurderes at være i god stand.

Vandkvalitet

Kvaliteten af råvandet er acceptabel i begge boringer. Råvandet i boring 108.75 og 108.86 er af vandtype C. Der er ikke påvist nitrat. Indholdet af sulfat er højt, omkring 150 mg/l. Ammonium, jern og mangan kræver vandbehandling. Der er observeret indhold af pesticiderne BAM, 4-CCP, dichlorprop, bentazon og desisopropyl-hydroxyatrazin i boring DGU nr. 108.75 og BAM i boring DGU nr. 108.86. Indhold ligger under grænseværdien for enkeltstoffer (0,1 µg/l). Indhold af BAM og dichlorprop har generelt været faldende siden 2010.

Kvaliteten af råvandet i boring DGU nr. 108.252 er god. Råvandet er af vandtype C/D. Der er ikke påvist nitrat eller miljøfremmede stoffer. Ammonium, jern og mangan kræver vandbehandling. Indhold af sulfat er lavt, under 25 mg/l.

Rentvandskvaliteten er acceptabel. Der er i rentvandet målt coliforme bakterier ved 37 ºC lig grænseværdi i 2012. Der er ligeledes målt overskridelser af grænseværdi for Kimtal 22 og 37 ºC i 2011. Der er observeret indhold af BAM under grænseværdi, siden 2010 et faldende indhold.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden vurderes at være acceptabel. Vandværket har 2 boringer med en ikke tilfredsstillende råvandskemi og 1 boring med god råvandskemi samt beliggende på forskellig kildeplads.

Råvandsstationer og vandværket er aflåst, dog ikke med alarm. Vandværket har én proceslinie og rentvandsbeholder. Kapaciteten af vandværket er tilfredsstillende. Vandværket har beredskabsplan. Vandværket har forbindelsesledning til Gosmer-Halling og Over Randlev Vandværk.

I forsyningsområdet findes hverken mindre enkeltanlæg eller ikke-almene vandværker, som kan tilsluttes vandværket i planperioden. Der forventes ingen by- eller erhvervsudvikling i forsyningsområdet. Vandbehovet i planperioden forventes at være uændret.

Fremtidig forsyning

  • På længere sigt at øge forsyningssikkerheden
  • Etablering af 25 m beskyttelseszone for boring DGU nr. 108.252
  • Fokus på forbedring af rentvandskvaliteten
  • Fokus på nedbringelse af pesticider i råvandet i boring DGU nr. 108.75 og 108.86
  • Etablering af alarm på boringer / tørbrønde og vandværksbygning

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.