Kommuneplan

Gældende Kommuneplan 2013-2025 fastlægger og udpeger de overordnede rammer og retningslinjer for kommunens udvikling, herunder til boligformål, erhvervsformål, offentlige formål og fritidsformål. Spildevandsplanen må ikke stride imod kommuneplanen, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Spildevandsplanen er udarbejdet under hensyntagen til kommuneplanens rammer for de eksisterende områder og planlagte udviklingsområder, og angiver de fysiske rammer, som spildevandsforsyningen skal operere indenfor.

Kommuneplanen omsætter Odder Kommunes overordnede bypolitiske mål til bindende planlægning og rammer for den videre udvikling, og fastlægger de fysiske rammer for handlemuligheder og levevilkår i kommunen.

Kommuneplanen omfatter byudvikling og regulering af bebyggelser og anlæg, samt afvejningen af de benyttelses- og beskyttelsesmæssige interesser i det åbne land, som f.eks. landbrug, skovrejsning, natur, landskab, kulturmiljøer, vandløb, søer mm.

Hensigten med retningslinjerne for spildevand i kommuneplanen er, "at sikre den spildevandsrensning, som er nødvendig for at opfylde målsætningerne i vandplan 2010 - 2015, samt sikre at risikoen for grundvandsforurening ikke forøges. Målet er endvidere, at forebygge miljøkonflikter mellem renseanlæg og forureningsfølsom arealanvendelse".

I kommuneplanen er udpeget oplande til vandområder, hvor det er konstateret, at målsætningerne ikke opfyldes. Udpegningen giver Byrådet mulighed for at meddele påbud om forbedret rensning, jf. Miljøbeskyttelsesloven. Tilsvarende vil der stilles krav om forbedret rensning for eventuelle nye eller forøgede udledninger af spildevand til vandløb og søer fra spredt bebyggelse.

I forhold til udledning af spildevand til recipienter beskriver kommuneplanen, at det ikke må medføre "overskridelse af vandkvalitetskravene i det berørte vandområde".

Kommuneplanen omfatter desuden tilpasning til klimaændringer i den fysiske planlægning. En af retningslinjerne vedrørende klimatilpasning er særligt relevante i forbindelse med spildevandsplanlægning. Ved lokalplanlægning af nye områder til by, bolig og erhverv skal tag- og overfladevand håndteres tættest muligt på kilden.

Kommuneplanen må ikke stride mod de vandplaner, som omfatter kommunens vandområder.

 

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015